W myśl postanowień ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten stanowi integralną całość z Bazą danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami (określanej w skrócie jako BDO).

Prawo wodne, Ustawa z 20 lipca 2017 roku, przewiduje szereg zmian związanych m.in. z zasadami gospodarowania wodami. Nowelizuje ono także inne dokumenty związane z ochroną środowiska i ma wpływ na określanie, jakie podmioty mogą być stronami w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W kwietniu 2017 roku Komisja Europejska, wraz z przedstawicielami państw członkowskich UE, przyjęła konkluzje BAT, dotyczące dużych obiektów spalania energetycznego. Na skutek tej decyzji wprowadzone zostały nowe, dużo bardziej restrykcyjne przepisy związane z funkcjonowaniem elektrociepłowni, elektrowni i innych tego rodzaju instalacji. Czego dotyczą konkluzje BAT? Co warto wiedzieć na ich temat? Zapraszamy do lektury.

Korzystanie z instalacji przemysłowych, które mogą przyczyniać się do znacznego zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska w całościowym ujęciu, wymagają uzyskania stosownego pozwolenia zintegrowanego. Problemem, z którego nie każdy zdaje sobie sprawę, jest fakt, iż pozwolenia zintegrowane wydawane są na czas nieokreślony (bezterminowo).

Przeniesienie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z jednego przedsiębiorcy na drugiego jest w aktualnym stanie prawnym możliwe. Aby tego dokonać, należy dopełnić określone w KPA formalności, spełnić określone warunki i uiścić stosowne opłaty. Podpowiadamy, kiedy wydanie DUŚ jest konieczne i jakie kroki należy wykonać, aby przenieść decyzję na innego przedsiębiorcę.

Z roku na rok rośnie liczba obowiązków związanych z ochroną środowiska, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy. Pociąga to za sobą również wzrost liczby kar za ich niedopełnianie lub nieprawidłowe wykonanie. Warto trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, jakie sankcje są nakładane najczęściej (a co za tym idzie – których obowiązków stosunkowo łatwo nie dopilnować).