Od 1 stycznia 2022 r., na mocy Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, weszły w życie zapisy nowelizujące dotychczasowe prawo. Nowe regulacje są bardzo ważne dla sektora budowlanego, a zwłaszcza dla firm wykonawczych. Co zakładają, jakie wprowadzają obowiązki? Podsumowujemy!

W IV kwartale 2021 roku Rada Ministrów przyjmuje projekt nowelizacji rozporządzenia z 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Czyni to w celu usunięcia regulacji, które są zbyt restrykcyjne względem dyrektyw unijnych. Co się zmienia? Wyjaśniamy i przypominamy, jakie przepisy wprowadziło rozporządzenie w 2019 roku!

24 sierpnia 2021 r. polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska i jednocześnie także ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dostosowując polskie prawo do nowych unijnych regulacji. Jakie zmiany się szykują, zwłaszcza z perspektywy przedsiębiorców? Wyjaśniamy szczegółowo!

W dniu 08.09.2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 1648).

Tak oczekiwany projekt nowelizacji Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz innych ustaw, wchodzących w skład tzw. pakietu ROP, już wkrótce, po ostatnich konsultacjach i uściśleniach, zacznie obowiązywać. Co to oznacza dla przedsiębiorców? W jaki sposób planowane zmiany są uzasadniane przez prawodawcę? Jaki jest ich cel?

Każda inwestycja, która może oddziaływać na środowisko (szczegółowy katalog przedsięwzięć określa rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 września 2019 r.) wymaga uzyskania przed jej realizacją decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. To tzw. decyzja środowiskowa – procedura jej uzyskania może zamknąć się w kilku krokach, ale może też znacząco się skomplikować. Wyjaśniamy, jak z powodzeniem przejść przez cały ten proces!