Przeniesienie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z jednego przedsiębiorcy na drugiego jest w aktualnym stanie prawnym możliwe. Aby tego dokonać, należy dopełnić określone w KPA formalności, spełnić określone warunki i uiścić stosowne opłaty. Podpowiadamy, kiedy wydanie DUŚ jest konieczne i jakie kroki należy wykonać, aby przenieść decyzję na innego przedsiębiorcę.

Z roku na rok rośnie liczba obowiązków związanych z ochroną środowiska, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy. Pociąga to za sobą również wzrost liczby kar za ich niedopełnianie lub nieprawidłowe wykonanie. Warto trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, jakie sankcje są nakładane najczęściej (a co za tym idzie – których obowiązków stosunkowo łatwo nie dopilnować).

Nowy projekt szczegółowo wskazuje sposób zarejestrowania i prowadzenia CRO, a także sposobu gromadzenia, zabezpieczenia i udostępniania informacji, które są w nim zamieszczone. Co warto wiedzieć o CRO? Przestawiamy najczęstsze wątpliwości wraz z odpowiedziami.

Wszystkie niezbędne procedury związane z transgranicznym transportem odpadów pomiędzy krajami zawierają się w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. L 190 z 12.7.2006). Dodatkowo, aby móc zastosować te zasady w polskich warunkach prawnych, konieczne jest zapoznanie się z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. 2007 r., nr 124 poz. 859), która zawiera bardziej szczegółowe informacje.

Wraz z początkiem roku 2017 zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W porównaniu do poprzedniej wersji znalazły się w niej całkowicie nowe wymagania, które odnoszą się do Raportu oddziaływania na środowisko, a także Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Demontaż zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych w celu recyklingu lub regeneracji to jedna z popularnych metod odzysku odpadów. Czy podjęcie działań tego typu związane jest z obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej? Co na ten temat mówi prawo? Zapraszamy do lektury.