Szanowni Państwo, 

24 lipca Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 roku, związaną ze zmianą ustawy o odpadach, a także z przekształceniem innych ustaw. Zatwierdzona przez Prezydenta nowa ustawa,  będzie funkcjonowała od 13 sierpnia 2019 roku. 

Jedna z ostatnich w 2018 r. nowelizacji Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadziła bardzo istotne zmiany w kryterium oceny i kwalifikacji strony postępowania administracyjnego podczas procedury wydania decyzji środowiskowej. Aktualnie na podstawie art. 74 ust. 3a. w/w ustawy:

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy dla Państwa małe kompendium związane z konsekwencjami naruszeń Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową. Warto się z nim zapoznać, zapraszamy do lektury.

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się nowy projekt rozporządzenia traktującego o przedsięwzięciach, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Nowe przepisy zakładają zaostrzenie w pewnych punktach oraz liberalizację w innych obszarach. Jakich modyfikacji można się spodziewać?

Projekt planowanej do wprowadzenia ustawy ma na celu zmianę procedur dotyczących wydawania decyzji środowiskowej. Chodzi głównie o to, by skrócić czas oczekiwania na efekty działania urzędu, w znacznej mierze poprzez zmniejszenie koniecznych do wykonania czynności.

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wiąże się z pewnymi kosztami. Składając odpowiedni wniosek, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej. Jaka jest jej wysokość?