Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to dzisiaj nie tylko ekologiczny imperatyw, ale również rzeczywista przewaga konkurencyjna. Obecnie w Polsce zaledwie co czwarty prezes deklaruje podjęcie działań w kierunku neutralności węglowej. Aktywne zarządzanie śladem węglowym jest więc z jednej strony konieczne, by zapobiec katastrofie klimatycznej, z drugiej staje się polem do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. Jak wprowadzić w życie nowe wymagania, jakie kroki trzeba podjąć? Wyjaśniamy!

Klimatyczne cele Unii Europejskiej – nowe wymagania i nowe szanse

Aby oddalić coraz wyraźniejsze widmo katastrofy klimatycznej, Parlament Europejski wprowadził nowe zasady i obowiązki w kwestii raportowania działalności organizacji. Wymagania te zostały zebrane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (zmienia ona Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchyla dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG).

Zgodnie z powyższym dokumentem przedsiębiorstwa (spółki komandytowo-akcyjne, spółki kapitałowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie czy przedsiębiorstwa państwowe) są zobowiązane uzupełniać coroczne sprawozdania finansowe o raporty z działalności. Parlament Europejski zaproponował, żeby rozszerzyć zakres raportowanych w sprawozdaniach firmowych informacji o emisję gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i 3, a także o wyniki działań realizowanych w odniesieniu do polityki klimatycznej UE.

Cel proponowanych zmian? Sprawić, aby przedsiębiorstwa:

 • rzeczywiście zarządzały wpływem swojej działalności na klimat, czyli mierzyły emisję gazów cieplarnianych i komunikowały wyniki swoim interesariuszom, a więc regulatorom, nadzorcom, klientom, społeczeństwu czy konkurencji;
 • faktycznie redukowały emisję gazów cieplarnianych czyli zmniejszały negatywny wpływ prowadzonej działalności gospodarczej na klimat.

Rozszerzenie raportowania o zakresy 1, 2 i 3 emisji GHG (ang. Greenhouse gas) ma więc na celu nie tylko zwiększenie transparentności działań firm, lecz i motywowanie do zarządzania wpływem na klimat oraz systematycznego zmniejszania negatywnego oddziaływania gospodarki poprzez redukcję emisji. To istotny krok w realizacji celów Unii Europejskiej dotyczących obniżenia emisji CO2 o 40% do roku 2030 i o 80-95% do 2050. Te zaś są konieczne do spowolnienia globalnego ocieplenia, które już dzisiaj oddziałuje na całe społeczeństwo – w tym także na prowadzenie i rozwój biznesu.

Zakresy 1, 2 i 3 w emisji GHG a ślad węglowy Twojej firmy

Ślad węglowy organizacji (ang. carbon footprint) jest sumą emisji gazów cieplarnianych, które bezpośrednio lub pośrednio spowodowała firma. W zależności od celu kalkulowania śladu węglowego przez przedsiębiorstwo dobiera się konkretne zakresy emisji. Natomiast nowe regulacje miałyby już narzucić obowiązek raportowania emisji GHG we wszystkich trzech zakresach (ang. scope 1, 2, 3).

 • Zakres 1 emisji GHG (scope 1) dotyczy bezpośredniego emitowania gazów z własnych/kontrolowanych przez firmę źródeł stacjonarnych i mobilnych w wyniku realizowanych procesów technologicznych. Zaliczamy tu np. emisje z procesów spalania czy ulatnianie się czynników chłodniczych.
 • Zakres 2 (scope 2) obejmuje pośrednie emisje gazów, wynikające ze zużywania zakupionej lub dostarczonej z zewnątrz energii, takiej jak prąd, ciepło i chłód lub para technologiczna. Należy natomiast pamiętać, że w praktyce emisje w tym zakresie powstają w miejscu wytworzenia medium.
 • Najbardziej złożony zakres 3 (scope 3) odnosi się do innych pośrednich emisji powstających w całym łańcuchu wartości – m.in. podczas produkcji surowców i półproduktów czy gospodarowania odpadami. W tym też obszarze mieści się również transport np. podróże służbowe pracowników oraz używanie produktów przez końcowych odbiorców, konsumentów.

Emisje gazów cieplarnianych nie obejmują tylko emisji z kominów zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstw, a także różnego rodzaju emisji w całym łańcuchu wartości związanych z produkcją zakupionych mediów, surowców czy usług – czyli np. energii elektrycznej i ciepła, półproduktów, materiałów pomocniczych, surowców głównych. W obliczeniach bierze się natomiast pod uwagę różne gazy cieplarniane – to przede wszystkim dwutlenek węgla, podtlenek azotu i metan, lecz także czynniki chłodnicze używane np. w klimatyzatorach.

Jak to wszystko wdrożyć? Skorzystaj z pomocy specjalistów!

To naturalne, że w obliczu nowych planowanych regulacji nie każde przedsiębiorstwo ma odpowiednie zasoby i wiedzę, żeby skutecznie zarządzać śladem węglowym firmy. I nie musi – jeżeli tylko zdecyduje się na usługi konsultingowe i outsourcingowe tych procesów. Zapraszamy do współpracy z firmą Eko-Projekt. Już od kilku lat realizujemy szereg usług związanych z wpływem działalności biznesowej na klimat – wspierając przedsiębiorstwa w wywiązywaniu się z regulacji prawnych i wdrażaniu nowoczesnych proekologicznych praktyk.

Działamy elastycznie, czyli dopasowujemy się do potrzeb naszych Klientów, jednak w naszej ofercie przygotowaliśmy także kompleksowe pakiety związane z zarządzaniem emisjami gazów cieplarnianych. Obejmują one m.in.:

 • szkolenia związane ze śladem węglowym firm, zmianami klimatu oraz trendami panującymi aktualnie w gospodarce na całym świecie,
 • analizę realizowanych polityk i strategii w zakresie zmian klimatu przez interesariuszy firmy (inwestorów, klientów, konkurencję), ocenę ryzyka i szans,
 • określenie śladu węglowej organizacji – a zatem obliczenie emisji gazów cieplarnianych czy dostarczenie narzędzi do wykonywania obliczeń,
 • zarządzanie emisją gazów cieplarnianych, czyli ujęcie śladu węglowego w systemie zarządzania środowiskowego (w tym także m.in. określenie celów redukcyjnych oraz strategii zarządzania ryzykami i szansami).
 • raportowanie emisji, więc przygotowanie niezbędnych dokumentów (poza raportami finansowymi),
 • zarządzanie obsługą w zakresie śladu węglowego, czyli coroczną (bądź częstszą – ustaloną indywidualnie) aktualizację obliczeń, raportów i audytów.

Działania w kierunku zrównoważonego rozwoju i redukcji śladu węglowego to już nie tylko wymóg prawny, ale również element strategii budowania marki i pozycji firmy na rynku. Przygotowanie do nowych wyzwań, jakie stawia przed nami zmieniający się świat, wymaga kompleksowego podejścia oraz wykorzystania wiedzy i doświadczenia specjalistów. Zapraszamy do kontaktu!

Oceń artykuł

Ślad węglowy firmy – najnowsze wymagania

5 / 5 na podstawie 3 głosów