Oferujemy pomoc w zakresie audytu dotyczącego stanu i uwarunkowań środowiskowych związanych z instalacjami oraz procedury ubiegania się o pozwolenia zintegrowane. Są one podstawą dla działalności przemysłowej, kiedy wiąże się ona ze znaczącym wpływem na otoczenie. Zapraszamy firmy z Warszawy i województwa mazowieckiego do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

 

Kontakt

 

Kiedy należy wnioskować o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, pozwolenie zintegrowane wymagane jest w przypadku prowadzenia instalacji, która ze względu na zakres i sposób działania powoduje znaczne zanieczyszczenie środowiska. Z tego zakresu wyłączone są instalacje służące do badania, rozwoju, a także testowania produktów oraz rozwiązań technologicznych.

Oznacza to, że wszystkie przedsiębiorstwa, które w swojej działalności gospodarczej wykorzystują takie instalacje, zobowiązane są wnioskować o wydanie pozwoleń zintegrowanych (każda autonomiczna instalacja wymaga osobnego pozwolenia). Co rozumie się przez pojęcie instalacji?

  • Urządzenie techniczne stacjonarne lub grupa takich urządzeń, które są powiązane technologicznie,
  • Obiekty budowlane, które nie mogą zostać zakwalifikowane do powyższej grupy, ale ich użytkowanie również ma znaczący wpływ na środowisko.

Sporządzanie raportu początkowego

W niektórych sytuacjach podczas ubiegania się o wydanie zintegrowanego pozwolenia środowiskowego niezbędne będzie dołączenie do wniosku raportu początkowego. Czym jest ten dokument i na jakich zasadach się go sporządza?

Raport początkowy nie jest obowiązkowy dla wszystkich firm, których działalność może powodować negatywne skutki dla środowiska. Konieczność sporządzania dodatkowej dokumentacji pojawia się, kiedy dane przedsięwzięcie przyczyniać się będzie do zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych. W takiej sytuacji pojawia się konieczność wykonania kompleksowych analiz, włączając w to pobory próbek wody i gruntu oraz badania laboratoryjne

Prawne podstawy wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Szczegółowe wytyczne odnoszące się do zintegrowanych pozwoleń środowiskowych znajdują się w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25 Poz. 150, z późniejszymi zmianami). Polskie prawo w tym zakresie stanowi transpozycję przepisów unijnych, które określone są za pomocą Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/75/UE z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (nazywany Dyrektywą IED).

Ustawa określa również, kto wydaje pozwolenie zintegrowane w określonych sytuacjach. W przypadku firm z Warszawy może to być:

  • Prezydent miasta,
  • Marszałek województwa (w przypadku instalacji znacznie oddziałujących na środowisko i otoczenie lub regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - RIPOK),
  • Regionalny dyrektor ochrony środowiska (dla instalacji na terenach zamkniętych),
  • Organ będący w mocy do wydawania decyzji w sprawie gospodarki odpadami wydobywczymi (dla instalacji znajdujących się w miejscu wydobycia, magazynowania lub przetwarzania kopalin).

Dlaczego my?

Naszą działalność prowadzimy praktycznie w całej Polsce, także w Warszawie i województwie mazowieckim. Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

  • Cechuje nas terminowość, skrupulatność i profesjonalizm, który przekłada się na minimalizację czasu załatwiania formalności.
  • Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży.
  • Pomagamy na wszystkich etapach ubiegania się o pozwolenie zintegrowane - od wstępnych analiz i ewentualnego tworzenia raportu początkowego, po wydanie decyzji.
  • Istnieje możliwość kontynuowania współpracy, w ramach stałej obsługi Państwa firmy w zakresie ochrony środowiska i realizowania obowiązków urzędowych wynikających z wydanego pozwolenia zintegrowanego.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Pozwolenia zintegrowane – Warszawa

5 / 5 na podstawie 2 głosów