Decyzje środowiskowe – szczegółowy zakres usług

 

W ramach współpracy możemy Państwu zaoferować:

 

 • Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko.
 • Przygotowywanie kart informacyjnych przedsięwzięć w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
 • Przeprowadzanie audytów przedsięwzięcia czy inwestycji w taki sposób, aby przedsięwzięcia spełniały wymogi niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.
 • Przeprowadzanie audytów Due Dilligence lokalizacji przedsięwzięcia pod kątem ryzyka środowiskowego, w oparciu o standardy EPA i ASTM którym może być np. wykluczenie lokalizacji wynikające z uwarunkowań planistycznych, obszary chronione przyrodniczo, skażenia gruntu, wykluczenie wynikające z ochrony wód podziemnych, a nawet potencjalne konflikty społeczne.
 • Przeprowadzanie audytów lokalizacji przedsięwzięcia pod kątem ryzyka środowiskowego, w oparciu o standardy EPA i ASTM którym może być np. wykluczenie lokalizacji wynikające z uwarunkowań planistycznych, obszary chronione przyrodniczo, skażenia gruntu, wykluczenie wynikające z ochrony wód podziemnych, a nawet potencjalne konflikty społeczne.
 • Pełną obsługę procesu inwestycyjnego w obszarze ochrony środowiska.
 • Prowadzenie postępowań odwoławczych przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi.
 • Dokonywanie specjalistycznych, niezależnych ocen (audytów) dokumentacji Raportów Środowiskowych.
 • Sprawdzanie poprawności przebiegu postępowania administracyjnego pod kątem formalno-prawnym i merytorycznym w ramach wydania decyzji środowiskowej dla Organizacji Społecznych i Klientów indywidualnych.
 • Dokumentację i prowadzenie postepowań w/s odwołania lub zaskarżenia decyzji środowiskowej.
 • Weryfikacja dokumentacji środowiskowej dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych oraz waloryzacji potencjału przyrodniczego terenu inwestycyjnego.
 • Przeprowadzanie analiz porealizacyjnych.

 

W ramach każdego zlecenia na uzyskanie decyzji środowiskowej zapewniamy Państwu:

 

 • Wstępną weryfikację i ocenę ewentualnych zagrożeń środowiskowych w kontekście planowanej inwestycji.
 • Stały aktywny nadzór nad prowadzonym postępowaniem (którego podstawą jest udzielone pełnomocnictwo).
 • Wszystkie niezbędne merytoryczne uzgodnienia z organami opiniującymi (RDOŚ, Inspekcja sanitarna, Wody Polskie) oraz z organem prowadzącym postępowanie, w zakresie ustalenia zapisów decyzji oraz ewentualnych uwag i uzupełnień.
 • Nieograniczone konsultacje formalno-prawne naszych specjalistów w obszarze prowadzonej sprawy w oparciu o bogate doświadczenie administracyjne i praktyczne (case studies).
 • Systematyczne spotkania i uzgodnienia z biurem architektoniczno-projektowym oraz technologiem procesu.
 • Dokonywanie ustaleń w zakresie ustalenia zapisów decyzji oraz ewentualnych uwag i uzupełnień z organami opiniującymi (RDOŚ, Inspekcja Sanitarna, Wody Polskie) oraz z Organem prowadzącym postępowanie.
 • Prowadzenie konsultacji społecznych, a także przeprowadzanie mediacji z lokalnymi stowarzyszeniami, mieszkańcami.
 • Stały, aktywny nadzór nad prowadzonym postępowaniem (którego podstawą jest udzielone pełnomocnictwo),
 • Prowadzenie Państwa sprawy do momentu wydania przez Organ prowadzący postępowanie ostatecznej decyzji administracyjnej.
Kontakt

Kim jesteśmy i jak pracujemy?

Jesteśmy zespołem profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem branżowym i inwestycyjnym, dla których efekt końcowy w postaci poprawnej (bez wad prawnych) i sprawnej uzyskanej decyzji środowiskowej ma największe znaczenie. W związku z tym w każdy realizowany przez nas projekt angażujemy pełnobranżowy zespół projektantów. Gwarantujemy najwyższą jakość dokumentacji. Projekty, w których uczestniczymy, są zawsze zarządzane w taki sposób, aby zminimalizować czas potrzebny na uzyskanie decyzji środowiskowej.

Nasze projekty prowadzimy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – do momentu uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej.


Co to jest decyzja środowiskowa?

Decyzja środowiskowa to skrócona forma nazwy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (inaczej zwana także DUŚ). Nowa nomenklatura została wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 roku (zmieniającą m.in. ustawę Prawo ochrony środowiska), a znowelizowano ją ustawą z 3 października 2008 roku (o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Jest to decyzja administracyjna, którą wydaje prezydent miasta, wójt lub burmistrz.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydawana jest dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ściślej rzecz ujmując, DUŚ wydawana jest dla przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Istotny jest także fakt, że decyzja środowiskowa nie jest równoznaczna z możliwością rozpoczęcia przedsięwzięcia. Aby przystąpić do jego realizacji, należy dopełnić innych formalności. Niemniej jednak DUŚ jest pierwszym etapem procesu uzyskiwania wszystkich pozwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (wymienionego we wspomnianym Rozporządzeniu Rady Ministrów). Jej uzyskanie jest konieczne, gdy przedsiębiorca ubiega się m.in. o wydanie:

 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pozwolenia na budowę,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 • zgłoszenia robót budowlanych

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 3.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Warto wspomnieć także, że DUŚ wydawana jest dla konkretnego przedsięwzięcia, a nie dla danego podmiotu gospodarczego. W związku z tym istnieje możliwość do przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot.


W jakim celu wydawana jest decyzja środowiskowa?

Postanowienia zawarte w decyzji środowiskowej mają na celu zmodyfikowanie przedsięwzięcia lub nadanie mu takiego kształtu, aby w wyniku podejmowanych działań do minimum ograniczyć oddziaływanie (lub skutki oddziaływania) na środowisko naturalne.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia reguluje m.in. następujące elementy oddziaływania związane z planowaną inwestycją:

 • emisja do atmosfery pyłów i/lub gazów,
 • pobór wody,
 • zrzut ścieków,
 • szeroko rozumianą gospodarkę odpadami
 • wpływ na kształtowanie terenu i krajobrazu
 • wpływ na obszary i gatunki chronione
 • emisja hałasu,
 • emisja pól elektromagnetycznych
 • wycinka drzew i krzewów,
 • ewentualne uciążliwości zapachowe

Z czego składa się wniosek o decyzję środowiskową?

Aby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia formalnego wniosku. Jeśli wcześniej został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, przed złożeniem wniosku należy bezwzględnie sprawdzić, czy jest on zgodny z lokalizacją planowanej inwestycji. Jeśli w toku postępowania okaże się, że występują rozbieżności między planowaną inwestycją a planem zagospodarowania terenu, organ administracyjny może odmówić wydania zgody na realizację przedsięwzięcia .

Do wniosku o wydanie DUŚ należy dołączyć następujące dokumenty:

 • karta informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w zależności od tego, czy inwestycja znacząco tzw. I lista (Raport) czy potencjalnie znacząco tzw. II lista (Karta informacyjna) oddziałuje na środowisko;
 • mapa ewidencyjna obejmująca teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – dokument ten musi być poświadczony przez właściwy organ;
 • wypis z rejestru gruntów, który obejmuje teren, na którym prowadzone ma być przedsięwzięcie, a także obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku uchwalonego planu
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie DUŚ (opłata ta wynosi 205 zł).
 • Opcjonalnie dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (opłata ta wynosi 17 zł).

Opłaty skarbowe wnosimy na konto Urzędu Miasta/Urzędu Gminy stosownego do lokalizacji inwestycji.


Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Oceń artykuł

Decyzje środowiskowe

4.3 / 5 na podstawie 67 głosów