Kontakt

 

Zamiar zrealizowania przedsięwzięcia mogącego zawsze przynosić negatywne skutki dla środowiska wiąże się z określonym zestawem kroków formalnych, które należy podjąć. Jednym z nich jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, który pomoże ustalić, w jakim stopniu dane przedsięwzięcie wpływa na otoczenie. Jest to również jeden z pierwszych kroków w drodze do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, która w wybranych przypadkach niezbędna jest do prowadzenia działalności. Jako firma z dużym doświadczeniem, oferujemy profesjonalną analizę sytuacji środowiskowej przedsięwzięć działających na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, a także sporządzenie kompletnego raportu.

Różnice pomiędzy oceną a raportem o oddziaływaniu na środowisko

Ocena oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko jest pojęciem szerszym i wydawana jest w oparciu o wspomniany raport oraz pozostałe opinie i uzgodnienia dotyczące charakteru inwestycji. Co m.in. powinna uwzględniać?

  • Wpływ przeprowadzanej inwestycji na środowisko, otoczenie, krajobraz oraz warunki życia ludzi na terenie objętym jej oddziaływaniem,
  • Ocenę ryzyka pojawienia się zagrożenia związanego z katastrofami naturalnymi,
  • Zakres działań, które przedsiębiorstwo podejmie w celu niwelowania negatywnych efektów swojej działalności oraz dodatkowych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
  • Wymagania dotyczące stałej kontroli sytuacji związanej z zanieczyszczeniem oraz pozostałymi czynnikami mającymi wpływ na środowisko.
    Inwentaryzację przyrodniczą
  • Analizę wpływu na krajobraz
  • Analizę potencjalnych lub realnych konfliktów społecznych

Podstawa prawna

Warunki określające podmioty oraz przedsięwzięcia, które wymagają sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, znajdują się w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Polskie przepisy to transpozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, a także Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Raport oddziaływania na środowisko - kiedy jest wymagany?

Uzyskanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest konieczne w przypadku ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej, postępowania w sprawie decyzji i pozwoleń opisanych w art. 72 ust. 1 oraz art. 82 ust. 1 omawianej ustawy. Oprócz tego prawo przewiduje konieczność posiadania takiej oceny w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej, a także towarzyszących temu inwestycji.

Jakie przedsięwzięcia kwalifikują się do powyższych wymagań?

  • Mogące zawsze oddziaływać znacząco na środowisko - tzw. I lista przedsięwzięć
  • Te, których negatywne oddziaływanie może potencjalnie nastąpić, tzw. II lista przedsięwzięć, w przypadku kiedy po złożeniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia Organ prowadzący postępowania zażądał Raportu oddziaływania na środowisko

Osobno traktowane są inwestycje, które oddziałują na obszar Natura 2000. W ich przypadku konieczne jest sporządzenie raportu oddziaływania konkretnie na obszar objęty ochroną.

Nasza działalność - Kraków i województwo małopolskie

Eko Projekt zapewnia kompleksowe załatwienie formalności związanych z wydaniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla firm z Krakowa (i nie tylko). W tym celu nasi konsultanci dokonują analizy obecnej sytuacji oraz szczegółowo rozpatrują wszelkie kwestie związane z ustawowymi wymaganiami nakładanymi na firmy prowadzące określoną działalność. Na tej podstawie sporządzany jest kompletny raportu oddziaływania na środowisko, który stanowi podstawę do uzyskania wspomnianej oceny. Prowadzimy również w Państwa imieniu konsultacje społeczne oraz pomagamy w przypadku odwołania się strony od decyzji środowiskowej.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Raporty oddziaływania na środowisko – Kraków

3 / 5 na podstawie 2 głosów