Sporządzanie karty informacyjnej przedsięwzięcia to pierwszy krok w dążeniu do uzyskania decyzji środowiskowej. Służy ona określeniu stanu wyjściowego danej inwestycji oraz planowanych wskaźników dotyczących wpływu na środowisko. Musi również zawierać opis działań naprawczych. Niezwykle ważne jest, żeby stworzyć ten dokument we właściwy sposób, z uwzględnieniem wszystkich wytycznych określonych w odnośnych przepisach prawnych. Zapraszamy wszystkie firmy z Gdańska (i nie tylko) do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Kontakt

 

Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia i kiedy jest wymagana?

Karta informacyjna przedsięwzięcia to rodzaj dokumentu, który przedkłada się odpowiedzialnemu organowi, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Konieczna jest ona w przypadku inwestycji z tzw. II listy, znajdującej się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i dotyczy działalności, która może nieść potencjalne skutki dla środowiska. Istnieją wyjątki od tej reguły, tzn. w pewnych przypadkach, określonych w Aneksie I Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG, ów dokument musi być również przedkładany przez przedstawicieli inwestycji zawsze oddziałujących w sposób znaczący na środowisko (I lista).

Sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia

Niezbędna zawartość karty informacyjnej przedsięwzięcia jest jasno sprecyzowana w przepisach, a dokładnie w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405). Lista danych, które muszą być zawarte w dokumencie, zawiera:

  • podstawowe informacje o danym przedsięwzięciu, obejmujące jego typ, zakres oddziaływania (czyli skalę prowadzonej działalności), a także lokalizację i obszar, na którym planowane jest jego prowadzenie,
  • powierzchnia całej nieruchomości, która przeznaczona jest pod daną inwestycję (wliczając w to informacje dotyczące obiektów budowlanych i roślinności),
  • informacje odnośnie stosowanej technologii, określenie potencjalnych dróg rozwoju przedsięwzięcia, informacje dotyczące wykorzystania surowców naturalnych, materiałów, wody,
  • planowaną strategię odnoszącą się do działań, mających na celu poprawę jakości środowiska (czyli działania ochronne, zabezpieczające przyrodę przed skutkami oddziaływania inwestycji),
  • dane dotyczące ilości i rodzaju substancji emitowanych do środowiska,
  • informacje o oddziaływaniu transgranicznym,
  • spis obszarów chronionych, które znajdują się w obrębie oddziaływania inwestycji ubiegającej się o wydanie decyzji środowiskowej,

Wspieramy firmy z Trójmiasta. Jaka jest nasza rola?

Zapewniamy całościową usługę, na którą składa się zarówno rozpoznanie sytuacji (audyt), jak i kompleksowe sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. To jednak tylko wycinek naszej działalności. Stworzenie takiego dokumentu to bowiem część szerzej zakrojonego działania, które prowadzi do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Towarzyszymy naszym Klientom od samego początku, do końca, sporządzając stosowne dokumenty oraz załatwiając urzędowe formalności.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza pełną ofertą, dostępną na stronie internetowej. Jeżeli prowadzisz firmę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub pozostałych miejscowościach województwa pomorskiego, skorzystaj z naszych usług. W zakładce kontakt znajdują się numery telefonów naszych specjalistów, którzy doradzą w wyborze poszczególnych opcji i ustalą wspólną strategię postępowania.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia – Gdańsk

3.1 / 5 na podstawie 7 głosów