Chcąc prowadzić działalność przemysłową, w której istnieje potrzeba użytkowania instalacji mogących mieć znaczący wpływ na środowisko, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Wcześniej zaleca się dokonanie analizy sytuacji wyjściowej, aby ocenić, czy ubieganie się o takie pozwolenie jest zasadne. Zapewniamy w tym zakresie pełne wsparcie, od początku do końca trwania procedury. Jesteśmy ogólnopolską firmą, nasza działalność obejmuje również Wrocław i województwo dolnośląskie.

 

Kontakt

 

Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane to nic innego jak swego rodzaju licencja na prowadzenie określonego typu działalności. Ważne jest podkreślenie, iż pozwolenia zintegrowane dotyczą jedynie konkretnych, ściśle sprecyzowanych technicznie i wydajnościowo instalacji, a nie całego przedsiębiorstwa. Większe firmy, wykorzystujące dużą liczbę osobnych instalacji mogących znacznie wpłynąć na środowisko muszą uwzględnić ten fakt i zadbać o uwzględnienie stosownych wniosków dla każdej z nich.

Podczas całej procedury najważniejsze jest ustalenie przewidywanego wpływu danych urządzeń na środowisko. Oprócz tego należy przedstawić działania firmy, która dotyczyć będzie zapobiegania negatywnym skutkom ewentualnych zanieczyszczeń oraz określić najlepsze dostępne techniki (BAT) wykorzystywane w działaniach mających na celu ochronę środowiska. Wszystko przy uwzględnieniu możliwości konkretnego przedsiębiorstwa.

Prawodawstwo

Zasadność istnienia i wydawania zintegrowanych pozwoleń środowiskowych określała pierwotnie Dyrektywa Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 1996 roku (tzw. Dyrektywa IPPC), a obecnie jest to Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/75/UE z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa IED). Przepisy zostały następnie transponowane i przystosowane do polskiego prawa w tym zakresie, którego podstawę stanowi ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25 Poz. 150, z późniejszymi zmianami).

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane w mieście wojewódzkim?

W przypadku prowadzenia działalności we Wrocławiu, pozwolenia zintegrowane wydaje na ogół prezydent miasta. Zdarzają się jednak wyjątki, które związane są z rodzajem prowadzonej działalności. W zależności od sytuacji organem, który wydaje pozwolenie, może być również:

  • Marszałek województwa,
  • Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • Podmiot, który jest uprawniony do wydawania decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami wydobywczymi.

Raport początkowy - kiedy okaże się niezbędny?

Szczególnym dokumentem, który stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, jest raport początkowy. Jego sporządzenie jest konieczne w sytuacji, gdy prowadzona działalność może wiązać się z zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych, a oraz uwalnianiem szkodliwych substancji. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie kompleksowej analizy w celu określenia zasadności tworzenia takiego raportu.

Do prawidłowego sporządzenia raportu początkowego wymagane jest ustalenie konkretnych rodzajów uwalnianych substancji oraz ich źródeł, a także miejsc, w których mogą one powodować określone szkody. Ostateczny raport musi uwzględniać wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące sporządzania raportu początkowego znajdują się w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z roku 2016, pozycja 672).

Nasza oferta

Zapraszamy wszystkie firmy z Wrocławia i województwa dolnośląskiego do skorzystania z naszych usług. Profesjonalni doradcy, na mocy uzyskanych pełnomocnictw, zajmą się całym procesem ubiegania się o pozwolenia zintegrowane, wliczając w to analizę obecnej sytuacji i sporządzanie raportu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów pomagamy w inicjowaniu i prowadzeniu postępowań odwoławczych.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Pozwolenia zintegrowane – Wrocław

5 / 5 na podstawie 1 głosów