Kontakt

 

Jednym z najważniejszych punktów w procedurze ubiegania się o pozwolenie na budowę bądź zalecenia dotyczącego warunków zabudowy czy zagospodarowania terenu jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Taka dokumentacja wskazuje na to, w jaki sposób powinno się wykonać dane przedsięwzięcie, żeby w możliwie jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko. Jest niezbędnym dokumentem w sytuacji, gdy inwestycja może mieć negatywny wpływ na otoczenie i stan środowiska. Wykaz inwestycji, przed którymi należy uzyskać decyzję środowiskową, znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zachęcamy zatem do zapoznania się z celem sporządzania i wydawania tego typu decyzji, procedury postępowania i pomocy z naszej strony. Zajmujemy się opracowaniem pełnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o decyzję środowiskową. Działamy na terenie Szczecina, Stargardu, Goleniowa i innych miejscowości województwa zachodniopomorskiego

Jaki jest cel wydawania decyzji środowiskowej?

Głównym celem wydawania decyzji środowiskowej jest minimalizacja zanieczyszczenia środowiska płynącego z prowadzenia danego przedsięwzięcia. W ramach tego typu procedury bierze się pod uwagę wszystkie negatywne czynniki wpływające na środowisko: od emisji szkodliwych substancji, przez generowany hałasu, po niszczenie terenów zielonych. Proces dotyczy wszystkich przedsięwzięć, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na otaczające nas środowisko - również tych, które obejmują rozbudowę, modernizację bądź montaż zrealizowanego lub realizowanego już przedsięwzięcia.

Decyzje środowiskowe w Szczecinie - procedura postępowania

Otrzymanie decyzji środowiskowej jest wieloetapowym procesem. Na jego początku zawsze powinno się przeprowadzić kompleksowy audyt, który obejmie całościowo charakterystykę przedsięwzięcia. W ramach tego typu działań badamy specyfikę obszaru, na którym ma zostać przeprowadzona inwestycja. Dzięki prawidłowo wykonanemu audytowi można wskazać, czy ubieganie się o decyzję środowiskową w województwie zachodniopomorskim jest uzasadnione.

W zależności od charakteru inwestycji składa się wniosek do Urzędu Miasta bądź Gminy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Kompletny wniosek składa się z:

 • karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • mapy ewidencyjnej, która została potwierdzona przez właściwy organ,
 • wypisu z rejestru gruntów, który dotyczy obszaru, na którym będzie wykonana inwestycja i teren, na który docelowo oddziałuje,
 • informacji dotyczących charakterystyki planu zagospodarowania przestrzennego,
 • dowodów uiszczenia wymaganych opłat skarbowych.

Organy właściwe do wydawania decyzji środowiskowych określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Decyzję środowiskową w Szczecinie wydaje najczęściej prezydent miasta. W mniejszych miejscowościach w województwie zachodniopomorskim będzie to odpowiednio burmistrz lub wójt. W sytuacji, gdy przedsięwzięcie dotyczy terenów leśnych, morskich, rolnych itp., wówczas, w zależności od konkretnej inwestycji, decyzję wydaje Regionalny lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, bądź Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Jak możemy pomóc w uzyskaniu decyzji środowiskowej?

W zakres naszych działań prowadzonych we współpracy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi, wchodzi:

 • opracowanie i tworzenie raportów oddziaływania na środowisko,
 • wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • przeprowadzanie audytów inwestycji pod kątem ryzyka środowiskowego,
 • analiza i ocena dokumentacji wymaganej jako załącznik do raportu oddziaływania na środowisko,
 • ocena prawidłowości przeprowadzenia czynności administracyjnych względem wydania decyzji środowiskowej,
 • przeprowadzenie szczegółowej analizy działań po ukończeniu wszystkich etapów,
 • w razie potrzeby: prowadzenie postępowania odwoławczego.

Pomagamy na każdym etapie tych przedsięwzięć, biorąc pod uwagę również stale zmieniające się przepisy nowe zasady decyzji środowiskowych. Zapraszamy do kontaktu!

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Decyzje środowiskowe - Szczecin

5 / 5 na podstawie 1 głosów