Najważniejsze zmiany w Ustawie dotyczą następujących kwestii:

  • krócenia czasu magazynowania odpadów z okresu 3 lat do 1 roku;
  • konieczności monitoringu wizyjnego odpadów;
  • niezapowiedzianych kontroli przedsiębiorców przez WIOŚ;
  • wstrzymania działalności instalacji w związku z brakiem zezwolenia lub dwukrotnym w ciągu 3 lat otrzymaniem kary pieniężnej za naruszenia zapisów posiadanych decyzji;
  • procedury wydawania zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów;
  • zabezpieczeń finansowych;
  • transportu odpadów;
  • uzupełnienie nowych wymagań w obowiązujących decyzjach – 1 rok od dnia wejścia nowej ustawy w życie

Magazynowanie odpadów

Nowelizacja ustawy w aspekcie magazynowania odpadów wprowadza nowe zapisy, które mogą mieć znaczący wpływ na prowadzone działalności w zakresie gospodarki odpadów, dotykające praktycznie każdego przedsiębiorcę. Najważniejszą zmianą jest skrócenie czasu magazynowania odpadów z obowiązujących 3 lat do okresu 1 roku.

Istotną kwestią, którą wprowadza nowelizacja ustawy jest również ograniczenia ilości magazynowanych odpadów – łączna masa odpadów przeznaczonych do magazynowania określonych w ramach zezwolenia na zbieranie odpadów nie może przekroczyć połowy określonych ilości maksymalnej masy wszystkich odpadów określonych w zezwoleniu.

Ponadto ustawodawca dodał punkt informujący iż niezanieczyszczona gleba, która została wydobyta podczas prac budowlanych może być maksymalnie magazynowana do 3 lat.

Monitoring wizyjny odpadów

Ustawodawca zobowiązał przedsiębiorców magazynujących odpady do monitoringu wizyjnego miejsca, w którym te odpady są magazynowane lub składowane. Zapis wizyjny powinien być aktywny całą dobę oraz być przechowywany przez miesiąc od dnia dokonania zapisu. Monitoring ma być prowadzony przez całą dobę, a jakość obrazu powinna umożliwiać identyfikację osób. Ponadto przedsiębiorca w momencie kontroli będzie miał obowiązek udostępnić zapisy monitoringu wizyjnego inspektorowi. Kryteria jakie powinien spełniać monitoring wizyjny zostaną określone przez Ministra Środowiska w najbliższym czasie.

Poszerzenie kompetencji WIOŚ

Nowelizacja miała również na celu poszerzenie kompetencji oraz możliwości postępowań prawnych Inspektorów z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Ustawa nadaje inspekcji więcej uprawnień mających na celu ograniczanie przestępstw przeciw środowisku naturalnemu. Inspektor kontrolujący może m.in. wstrzymać działalność zakładu za prowadzenie działalności zbierania/przetwarzania bez odpowiedniego zezwolenie. Ponadto WIOŚ nabył możliwość rozpoczęcia - bez wcześniejszego zawiadomienia kontroli interwencyjnej przeprowadzanej na składowisku oraz wizji w związku z wydawanym zezwoleniem na przetwarzanie lub zbieranie.

Komendant Straży Pożarnej

Nowością w ustawię jest, iż zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbierania lub przetwarzanie odpadów będą wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji. Niemniejsza kontrola odbywać się będzie na wniosek właściwego organu zobligowanego do wydania pozwolenia.

Wniosek o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Zgodnie z zapisami ustawy wnioski o wydanie pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów powinny zawierać dodatkowo zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku oraz operat przeciwpożarowy, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo gospodarowanie odpadami lub/i przetwarzanie odpadów odbywać ma się na nieruchomości, której właścicielem, dzierżawcą, użytkownikiem bądź użytkownikiem wieczystym jest posiadacz odpadów, który tymi odpadami gospodaruje, natomiast umowy dzierżawy lub ustanowienie użytkowania danej nieruchomości będzie musiało być potwierdzone notarialnie. Powstały nowe warunki odmowy wydania decyzji na gospodarowanie odpadami przez organ właściwy w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, które dotyczą gospodarki odpadami przez wnioskujący podmiot. Tzw. „wilczy bilet” będzie dotyczył osób fizycznych skazanych za przestępstwo przeciwko środowisku prawomocnym wyrokiem sądu oraz jednostek organizacyjnych lub osób prawnych jeżeli członek zarządu, akcjonariusz lub wspólnik został skazany za przestępstwo przeciwko środowisku prawomocnym wyrokiem sądu, bądź był przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy dla którego wydano decyzję o cofnięciu zezwoleń.

Ponadto, właściwy organ odmówi wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub zezwolenia na zbieranie odpadów, gdy przedsiębiorca będący albo osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli będący osobą fizyczną prokurent, członek zarządu tego przedsiębiorcy, członek rady nadzorczej lub wspólnik trzykrotnie został skazany za pomocą prawomocnego wyroku sądu bądź trzykrotnie nałożono na niego w drodze mandatu karnego grzywnę za dane wykroczenia albo trzykrotnie wymierzona została pieniężna kara administracyjna. Zezwolenie nie zostanie wydane również w przypadku, gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną trzykrotnie został skazany za pomocą prawomocnego wyroku sądu, bądź trzykrotnie nałożono na niego grzywnę za wykroczenia w drodze mandatu karnego oraz jeżeli trzykrotnie wymierzono mu administracyjną karę pieniężną.

Zabezpieczenia finansowe

Posiadacz odpadów, zobowiązany do posiadania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów m.in. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania, jak również odpadów stanowiących pozostałości z akcji gaśniczej, jeżeli doszłoby do pożaru miejsca magazynowania odpadów (obowiązek nie dotyczy odpadów obojętnych). Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Kary administracyjne

Nowa ustawa wprowadza również większe kary administracyjne:

 • za zbieranie bądź przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia kara wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł;
 • za niezgodne z posiadanym zezwoleniem gospodarowanie odpadami kara wynosi od 1 000 zł do 1000 000 zł;
 • za niedostarczenie odpadów poprzez transportującego odpady do posiadacza odpadów lub do miejsca przeznaczenia odpadów kara wynosi od 1 000 zł do 100 000 zł;

Transport odpadów

Wprowadzono również zakaz transportu zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich unieszkodliwienia i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych na teren kraju. Dodatkowo uszczelniono system transportu odpadów poprzez bardziej restrykcyjne obowiązki transportującego.

WAŻNE!

W ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty posiadające aktualne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów są zobowiązane do zmiany tych decyzji, poprzez ich uzupełnienie nowymi wymaganiami.

W opinii ekspertów w zakresie gospodarki odpadami ustawodawca zastosował rozwiązania, które prawdopodobnie podniosą koszty gospodarowania odpadami.

Niniejsza Ustawa została opublikowana w dniu 21/08/2018 i w życie wejdzie po upływie 14 dni tj. w dniu 05/09/2018.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

zezwolenie na przetwarzanie śmieci