Kontakt

 

Co to są pomiary hałasu?

Hałas jest szkodliwym lub niepożądanym dźwiękiem wywołanym w wyniku działalności człowieka na otwartej przestrzeni (wolnym powietrzu) czy w pomieszczeniach przemysłowych. Możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami hałasu. Są nimi na między innymi:

 • Hałas komunikacyjny – jest emitowany przez ruch kolejowy, drogowy (dotyczy to zarówno dróg powiatowych, wojewódzkich, gminnych, jak i autostrad), tramwajowy lub lotniczy.
 • Hałas przemysłowy – jego źródłem jest między innymi eksploatacja urządzeń przemysłowych, działanie instalacji technologicznych, wentylatorów, klimatyzatorów czy ruch pojazdów poruszających się na terenie przedsięwzięcia. Występuje na przykład przy zakładach przemysłowych i produkcyjnych (takich jak elektrociepłownie i ciepłownie, oczyszczalnie ścieków, rafinerie, huty, składowiska odpadów), hipermarketach (urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne), stacje paliw, fermy drobiu.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022., poz. 2556), hałas to dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz, które odczuwalne są jako nazbyt głośne (zwykle są to dźwięki o nadmiernym natężeniu).

Hałas, w świetle obowiązujących przepisów, jest uznawany za zanieczyszczenie. W związku z tym podlega on podobnym restrykcjom, co inne zanieczyszczenia środowiska, a jego normy są ściśle określone. Aby kontrolować natężenie hałasu i przestrzeganie norm przez przedsiębiorców, wykonywane są pomiary hałasu.

W jakim celu wykonuje się pomiary hałasu?

Pomiary hałasu to precyzyjne badania poziomu natężenia hałasu w konkretnym środowisku. Oprócz tego, że badania hałasu dają możliwość kontroli emitowanych dźwięków, pozwalają także na określenie źródeł (lub źródła) nadmiernego natężenia dźwięków. Umożliwia to ich eliminację lub ograniczenie do poziomu dopuszczalnego przez normy prawne i zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego.

W jaki sposób powinny być przeprowadzane pomiary hałasu?

Okresowe pomiary hałasu wykonuje się na terenie przedsięwzięć, dla których wydano decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu lub wydano pozwolenia zintegrowane (na terenie takich inwestycji eksploatuje się instalacje lub urządzenia, które emitują hałas). Okresowe pomiary hałasu wykonuje się raz na dwa lata.

Ponadto warto zwrócić uwagę na to, iż warunki meteorologiczne, które określa się na wysokości minimum 3,5 metra nad ziemią, mogą stanowić ograniczenia dla badań akustycznych. Badania te nie mogą być przeprowadzane, gdy warunki atmosferyczne nie spełniają poniższych kryteriów:

 • temperatura powietrza od -10°C do +50°C,
 • wilgotność powietrza od 25% do 90%,
 • ciśnienie atmosferyczne od 900hPa do 1100hPa,
 • średnia prędkość wiatru do 5 metrów na sekundę.

Ponadto warunki atmosferyczne nie mogą być inne niż te określone w instrukcji obsługi urządzeń służących do pomiarów hałasu.

Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 września 2021 r w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody opisuje dwie metody pomiaru hałasu:

 • Metoda ciągła – sygnał dźwiękowy jest rejestrowany w sposób ciągły. Metodę tę wykorzystuje się wtedy, gdy nie ma możliwości dokonania pomiaru poziomu hałasu, emitowanego z poszczególnych źródeł lub gdy niemożliwe jest określenie czasu i okresu działania źródeł hałasu.
 • Metoda próbkowania – jeśli źródło hałasu emituje nadmiar dźwięków w odcinkach czasowych możliwych do zidentyfikowania, a emitowany hałas znajduje się na poziomie, który został ustalony dla tych odcinków, wtedy można wykorzystać metodę próbkowania. Próbki mogą trwać 10 sekund, 60 sekund lub 5 minut i więcej.

EKO-PROJEKT – Pomiary Hałasu

Laboratorium badawcze, z którym współpracujemy, świadczy usługi w zakresie:

 • pomiarów hałasu pochodzącego z zakładów przemysłowych,
 • pomiarów hałasu pochodzącego z linii kolejowych, dróg oraz linii tramwajowych,
 • pomiarów hałasu emitowanego przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia,
 • pomiarów hałasu (pochodzącego z zakładów oraz instalacji) metodą obliczeniową,
 • analiz akustycznych i dotrzymywania standardów akustycznych przez zakłady przemysłowe, drogi i linie kolejowe,
 • pomiarów hałasu w postępowaniach odszkodowawczych i sądowych.

Zgodnie z Ustawą z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późń. zm. laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1321).

Laboratorium opiera swoją metodykę badań na normatywach prawnych, takich jak:

 • Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 07.09.2021 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody; tj. Dz. U. 2023, poz. 1706
 • Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomu hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych (Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem; Dz.U. Nr 11/2011, poz. 824).

Ponadto, aby zapewnić najlepszą jakość usług, w laboratorium wdrożony został system zarządzania oparty o normę PN-EN ISO/IEC 17025 (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących).

Laboratorium dysponuje wysokiej klasy urządzeniami pomiarowymi, takimi jak:

 • miernik poziomu dźwięku (wraz z przedwzmacniaczem i mikrofonem) o pierwszej klasie dokładności Svantek 955,
 • kalibrator akustyczny o pierwszej klasie dokładności Rion Nc-74 (wraz z wyposażeniem pomocniczym),
 • statyw umożliwiający instalację mikrofonu na wysokości 4 metrów,
 • stacja meteorologiczna Davis 6250 EU Vantage Vue,
 • rejestrator dźwięku Zoom C6,
 • dalmierz laserowy Bosch DLE 70,
 • urządzeniem pozycjonujące GPS.

Proponujemy Państwu także przeprowadzenie symulacji rozprzestrzeniania się hałasu za pomocą programu komputerowego LEQ Professional. Jego algorytm opracowano na podstawie PN-ISO 9613-2, a także instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 308 oraz 338. Symulację wykonuje się zwłaszcza wtedy, gdy poziom tła akustycznego przekracza poziom generowany przez badany obiekt lub z innych powodów wykonanie badania hałasu jest niemożliwe.

W modelowaniu matematycznym zostaną użyte realne wartości mocy akustycznej urządzeń, zmierzone podczas wizyty na obiekcie.


Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Oceń artykuł

Pomiary hałasu

3.6 / 5 na podstawie 55 głosów