Pozwolenia zintegrowane to nic innego, jak licencja, która umożliwia prowadzenie działalności przy korzystaniu z instalacji mogących mieć znaczący wpływ na środowisko. Jej uzyskanie może być konieczne również w przypadku modyfikacji istniejących instalacji. Specjaliści z Eko-Projekt zajmą się kompleksową obsługą Państwa firmy w zakresie procedury związanej z wydaniem pozwoleń. Prowadzimy działalność m.in. na terenie Krakowa i województwa małopolskiego.

 

Kontakt

 

Kiedy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego będzie konieczny?

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji, dla których wymagane jest posiadanie pozwoleń zintegrowanych, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169).
Wymienione wyżej rozporządzenie niestety nie zawsze zawiera precyzyjną definicję instalacji mogących mieć wpływ na otoczenie, stąd często problemy przedsiębiorców z poprawnym zakwalifikowaniem instalacji pod obowiązek uzyskania pozwolenia.

Jak wygląda procedura ubiegania się o pozwolenie zintegrowane?

Pierwszym i podstawowym krokiem jest ustalenie, czy dane przedsiębiorstwo potrzebuje takiego pozwolenia dla prowadzonego przez siebie rodzaju działalności. Aby to stwierdzić, należy przeprowadzić szczegółowe analizy technologiczno - procesowej i dokonać oceny oddziaływania używanych instalacji na środowisko.

W przypadku pozytywnej kwalifikacji równolegle do prac nad wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinny rozpocząć się prace nad opracowaniem raportu początkowego (wymagany jest w sytuacjach, gdy instalacje wpływają na uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji lub powodują zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych) lub analizy ryzyka. Dokumenty te stanowią załącznik do ogólnego wniosku i muszą zawierać analizę rodzajów oraz ilości uwalnianych substancji szkodliwych wraz z badaniami laboratoryjnymi jakości wód podziemnych i gruntów na terenie zakładu - w przypadku Raportu początkowego.

Ostatnim krokiem jest zainicjowanie procedury administracyjnej w postaci złożenia stosownego wniosku i kompletu dokumentów, a następnie oczekiwanie na decyzję stosownego organu. W przypadku firm z Krakowa będzie to prezydent miasta, w innych przypadkach może to być również marszałek województwa lub starosta., To, kto wydaje pozwolenie zintegrowane, uzależnione jest od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz lokalizacji samej instalacji. Procedura kończy się wraz z wydaniem pozwolenia, uwzględniając przy tym ewentualne postępowanie odwoławcze. Zgodnie z przepisami Organ prowadzący postępowanie ma do 6 miesięcy na wydanie pozwolenia.

Jaki dokument konstytuuje pozwolenia zintegrowane?

W Polsce wydawanie pozwoleń zintegrowanych reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25 Poz. 150, z późniejszymi zmianami). Po wejściu Polski do Unii Europejskiej została ona przystosowana do prawodawstwa unijnego. Aktem prawnym, który zapoczątkował ideę zintegrowanych pozwoleń środowiskowych była Dyrektywa Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 1996 roku (tzw. Dyrektywa IPPC). Obecnie sytuację reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/75/UE z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa IED).

Eko Projekt - czym się zajmujemy?

Nasz zespół tworzą specjaliści w zakresie działań prawnych oraz analiz związanych z ochroną i oddziaływaniem inwestycji na środowisko. Naszym celem jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na wydanie wymaganych pozwoleń i decyzji. W związku z tym prowadzimy kompleksowe audyty oraz przygotowujemy dokumenty niezbędne na ścieżce postępowania urzędowego. Obsługujemy firmy z Krakowa i województwa małopolskiego.

 

Poprawnie przygotowana dokumentacja pozwala przyspieszyć cały proces i uniknąć niepotrzebnych opóźnień w postaci poprawek i uzupełnień. Procedurę wnioskowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego zaczynamy od dokładnej analizy sytuacji przedsiębiorstwa oraz wykorzystywanych przez nie instalacji. Sporządzamy przy tym stosownie do danego przypadku analizę ryzyka lub raport początkowy.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Pozwolenia zintegrowane – Kraków

5 / 5 na podstawie 2 głosów