Kontakt

 

Pewne rodzaje działalności gospodarczej obarczone są większymi wymaganiami formalnymi. Tak jest w przypadku inwestycji mających znaczący wpływ na środowisko. Ideą działania Eko-Projekt jest to, aby pomagać przedsiębiorcom w sprawnym realizowaniu urzędowych powinności. Oferujemy pełne wsparcie w zakresie sporządzania wymaganych dokumentów, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia. Działamy w różnych obszarach Polski, również w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego.

W jakich przypadkach trzeba złożyć omawiany dokument?

Karta informacyjna przedsięwzięcia wymagana jest na samym początku drogi do uzyskania decyzji środowiskowej. Sporządzić ją muszą przedsiębiorstwa, których działalność wiąże się z potencjalnie znacznym wpływem na środowisko naturalne. Karta informacyjna to dokument, który zawiera ogólne informacje o prowadzonej inwestycji oraz jej oddziaływaniu na otoczenie. Co dokładnie powinno się w niej znaleźć?

  • Dane na temat przedsiębiorstwa oraz prowadzonej inwestycji, a w szczególności:

Opis rodzaju prowadzonej działalności oraz jej skali. Do tego dochodzi informacja o terenie przedsięwzięcia oraz obszarze jego oddziaływania. Kompletny dokument musi zawierać opis i charakterystykę nieruchomości oraz sposób jej wykorzystania, a także pokrycie obszaru terenami zielonymi. Dodatkowo wymagane jest dołączenie charakterystyki wykorzystywanej technologii oraz wymagania dotyczące wykorzystania wody oraz surowców naturalnych.

  • Informacje odnoszące się do oddziaływania na środowisko, obejmujące:

Przewidywane rozwiązania, które zostaną podjęte w celu niwelowania negatywnych skutków środowiskowych, a także zakres, w jakim przedsięwzięcie będzie oddziaływać na otoczenie. W szczególności chodzi tutaj o liczbę i rodzaj substancji wprowadzanych do środowiska. Konieczne jest załączenie analizy dotyczącej ewentualnego oddziaływania transgranicznego oraz informacji o obszarach chronionych znajdujących się w bliskości obszaru, na którym prowadzona jest inwestycja.

Karta informacyjna przedsięwzięcia a rozporządzenie Rady Ministrów

Rodzaje inwestycji, które podlegają obowiązkowi składania karty informacyjnej, wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to bezpośrednia pochodna Aneksu II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące wytycznych sporządzania kart informacyjnych przedsięwzięcia znajdują się natomiast w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Sporządzanie kart informacyjnych - Warszawa

Karta informacyjna, a w dalszej perspektywie - wniosek o decyzję środowiskową, to dokumenty, które są kluczowe dla możliwości prowadzenia inwestycji określonego rodzaju. Dlatego warto zadbać, by były przygotowane w sposób profesjonalny i skrupulatny. Pomoże to również maksymalnie skrócić i przyspieszyć i tak już wystarczająco czasochłonną procedurę.

 

Od tego, kto sporządza kartę informacyjną przedsięwzięcia, może zależeć powodzenie całej operacji. Zachęcamy do skorzystania z oferty doświadczonych konsultantów, którzy przygotują kompletną dokumentację i będą służyć pomocą na każdym etapie procedury urzędowej. Swoją działalność prowadzimy na terenie Warszawy i całego województwa mazowieckiego, w związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skontaktowania się z nami w celu ustalenia spójnej strategii.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia – Warszawa

3.4 / 5 na podstawie 5 głosów