Stałą obsługę realizujemy poprzez dedykowanego dla Państwa firmy opiekuna, który na bieżąco prowadzi Państwa sprawy i jest do Państwa dyspozycji. Nasz wypracowany, wieloletni potencjał to przeszło trzysta obsługiwanych firm i zakładów z terenu całego kraju, w tym większość o charakterze korporacyjnym i międzynarodowym. W związku z tym, możemy Państwu zaofeować naszą pomoc i doświadczenie praktycznie we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo posiadamy polisę OC na nasze usługi na kwotę 1.000.000,00 zł.


Kontakt

Szczegółowy zakres proponowanej współpracy:

 • cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu
 • cykliczne przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi
 • prowadzenie kart ewidencji odpadów, wraz z bieżącą informacją o możliwości przekroczeń w ilości wytworzonych odpadów
 • przeprowadzanie regularnego audytu środowiskowego na zakładzie, stwierdzającego ewentualne niezgodności w zakresie ochrony środowiska i możliwości doskonalenia (obsługa i outsourcing)
 • monitoring formalno – prawny, przestrzegania zapisów w Państwa decyzjach administracyjnych dotyczących ochrony środowiska (obsługa i outsourcing)
 • pomoc we wdrożeniach i audytach wewnętrznych/zewnętrznych systemu ISO 14001
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do BDO, nadzór nad zmianami prawnymi
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o bateriach i akumulatorach, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do BDO, nadzór nad zmianami prawnymi
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do BDO, nadzór nad zmianami prawnymi
 • prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)
 • nadzór nad wpisami w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)
 • wypełnianie obowiązków zakładu związanych z Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
 • wypełnianie obowiązków zakładu związanych z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB, substancje kontrolowane)
 • reprezentowanie Państwa interesów w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
 • reagowanie na wezwania odpowiedniego organu administracji (Inspektorat Ochrony Środowiska, Starostwo, Urząd Miasta i Gminy) oraz na wezwania Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od otrzymania takiego wezwania
 • obecność naszych pracowników przy jakiejkolwiek kontroli Państwa zakładu w zakresie ochrony środowiska (obsługa i outsourcing)
 • stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska
 • doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych
 • doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych, rozbudowy istniejącego zakładu lub realizacji nowego
 • nadzorowanie umów odpadowych z firmami zewnętrznymi (m.in. sprawdzenie niedozwolonych klauzul) wraz z weryfikacją legalności ich działania
 • przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników zakładu, w celu przestrzegania wymogów decyzji administracyjnych
 • opracowanie wewnątrzzakładowych procedur organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska
 • nadzorowanie obowiązków pomiarowych zakładu (powietrze, woda, ścieki, hałas) wraz z organizacją terminów i warunków pomiaru
 • prowadzenie na bieżąco aktualizowanego, szczegółowego rejestru aktów prawnych - w zakresie prowadzonej przez zakład działalności

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Oceń artykuł

Stała obsługa firm

4.3 / 5 na podstawie 23 głosów