Kontakt

 

Raport oddziaływania na środowisko stanowi podstawę dla dokonywanej oceny o stopniu wpływania danego przedsięwzięcia na otoczenie. To ma natomiast kluczowe znaczenie podczas wydawania decyzji środowiskowych, które niezbędne są w przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Wszystkim firmom z Wrocławia i województwa dolnośląskiego zapewniamy specjalistyczne analizy, a następnie sporządzenie kompletnego raportu. Na podstawie udzielonych pełnomocnictw załatwiamy wszelkie niezbędne formalności.

Czym jest raport oddziaływania na środowisko?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to dokument, w którym zawarte są analizy dotyczące wpływu określonej inwestycji na otoczenie. Nie chodzi tutaj wyłącznie o środowisko naturalne, liczy się również wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi żyjących w bezpośredniej bliskości, a także krajobraz, dostępność złóż oraz zabytki dziedzictwa kulturowego i archeologicznego.

Poza tym powinien, razem z dodatkowymi dokumentami składającymi się na urzędową ocenę, uwzględniać ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń awaryjnych, w tym katastrof naturalnych. Niezwykle ważne jest ustalenie i zawarcie w raporcie środowiskowym strategii ochrony środowiska, które będa wdrażane przez przedsiębiorstwo, a także przedstawienie planu dotyczącego monitorowania i stałego nadzoru nad jego oddziaływaniem na środowisko.

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Polskie prawo zaadaptowało w tym przypadku dyrektywy unijne - Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz Dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Raport oddziaływania na środowisko dla firm z Wrocławia - kiedy jest wymagany?

O sporządzenie raportu środowiskowego muszą zadbać przedsiębiorstwa, których działalność wywołuje lub może potencjalnie wywołać znaczące skutki dla środowiska. Całościowa ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na którą składają się także urzędowe opinie i uzgodnienia) konieczna jest w przypadku:

  • Wnioskowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
  • Postępowań w sprawie decyzji opisanych w art. 72 ust. 1 Ustawy,
  • Ubiegania się o pozwolenia wynikające z art. 82 ust. 1 Ustawy,
  • Wnioskowania o pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących.

Kto może sporządzić raport?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to szczególny dokument, który w obecnym porządku prawnym mogą sporządzać wyłącznie osoby, które posiadają kwalifikacje wskazane w ustawie, o której mowa jest powyżej. Takie wymagania pojawiły się wraz z nowelizacją Ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku. Kto zatem uprawniony jest do tworzenia raportu o wpływie inwestycji na środowisko?

Osoby posiadające określone wykształcenie (wybrane kierunki z dziedziny nauk chemicznych, biologicznych, technicznych oraz rolniczych i leśnych)
Osoby, które w ramach swoich obowiązków sporządzały raporty oddziaływania na środowisko przez 5 lat lub zrobiły to pięciokrotnie.

Jaka jest nasza rola?

Oferujemy kompleksową pomoc, która oprócz tworzenia samych raportów obejmuje audyt sytuacji środowiskowej, przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych, konsultacji społecznych i in. Jesteśmy ogólnopolską firmą, działamy również na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Po sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne i uzyskaniu decyzji środowiskowej istnieje możliwość dalszej współpracy, np. przy ubieganiu się o pozwolenie sektorowe, pozwolenie zintegrowane lub w zakresie stałej obsługi i outsourcingu w obszarze ochrony środowiska i realizowania w Państwa imieniu wszystkich obowiązków ustawowych w zakresie ochrony środowiska dla funkcjonującego zakładu produkcyjnego.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Raporty oddziaływania na środowisko – Wrocław

5 / 5 na podstawie 3 głosów