W przypadku prowadzenia niektórych inwestycji konieczne może okazać się wystąpienie o uzyskanie decyzji środowiskowej, co obejmuje szereg działań urzędowych. Doświadczeni konsultanci z Eko Projekt specjalizują się w wykonywaniu analiz oraz sporządzaniu rzetelnej dokumentacji, co prowadzi do sprawnego uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji. Prowadzimy swoją działalność na terenie całej Polski, również w Warszawie i województwie mazowieckim. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

 

Kontakt

 

Czym jest decyzja środowiskowa i kiedy będzie potrzebna?

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych to nic innego jak akt administracyjny wydany w ramach postępowania urzędowego, który umożliwia zrealizowanie inwestycji, mogących mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne. Postępowanie środowiskowe ma na celu analizę charakter przedsiębiorstwa oraz ocenę skutków i skali jego potencjalnej działalności na otoczenie (również ludzi mieszkających w najbliższej okolicy). Ważne jest w tym kontekście sformułowanie konkretnych działań, które zostaną podjęte w celu zwiększenia ochrony środowiska i minimalizacji negatywnego oddziaływania.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu, a jedynie określa środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia - jeśli do niej dojdzie. Decyzja środowiskowa nie zezwala bezpośrednio na rozpoczęcie inwestycji (taką decyzją jest pozwolenie na budowę), ale jest niewątpliwie warunkiem niezbędnym na początkowym etapie inwestycyjnym. Dzięki wydanej, ostatecznej decyzji środowiskowej można dopiero w dalszej kolejności ubiegać się m.in. o:

 • pozwolenie na budowę,
 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • wydanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu,
 • zmianę przeznaczenia użytkowania danego obiektu budowlanego

Jak wygląda procedura urzędowa w przypadku przedsięwzięć z tzw. II listy?

Jeżeli chodzi o ubieganie się o decyzje środowiskowe dla przedsięwzięć z tzw. II listy, procedura obejmuje kilka podstawowych kroków formalnych, które należy spełnić. Jednak zanim to nastąpi, wymagane jest przeprowadzenie szczegółowego audytu inwestycji pod kątem ryzyka środowiskowego i charakteru procesu produkcyjnego. Jest to kluczowe, ponieważ wyniki analiz pomogą ustalić, czy występowanie o decyzję środowiskową w ogóle jest zasadne.

Następnie należy złożyć wniosek, do którego dołączona będzie kompletna dokumentacja. Najważniejsza jest tutaj karta informacyjna przedsięwzięcia, która opisuje szczegółowo m.in.:

 • Typ i skalę wykonywanej działalności,
 • Rodzaj wykorzystywanej technologii,
 • Ilość i rodzaj substancji uwalnianych do środowiska,
 • Planowane działania w celu zniwelowania negatywnych skutków środowiskowych inwestycji,
 • Emisję szkodliwych substancji po wdrożeniu ww. rozwiązań,
 • Oddziaływanie transgraniczne i obecność terenów chronionych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.
 • Analizę krajobrazową
 • W szczególnych przypadkach analizę odorową

Po analizie i weryfikacji podstawowej dokumentacji organ podejmuje decyzję, czy jest ona wystarczająca do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W szczególnych przypadkach (np. kiedy dokumentacja sporządzona jest nierzetelnie bądź zbyt ogólnie) Organ może nałożyć obowiązek wykonania pełnego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dopiero na podstawie którego urząd wyda decyzję środowiskową. Powyższy tryb powoduje wydłużenie całego czasu procedowania decyzji o kolejne 2-3 miesiące.

Decyzja środowiskowa a ustawa dotycząca postępowań środowiskowych

Konkretne wytyczne dotyczące ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej znajdują się w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Rodzaj podlegających temu prawu inwestycji określa natomiast rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Oferta współpracy dla firm z Warszawy i województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług wszystkie przedsiębiorstwa z Warszawy i nie tylko. Zajmujemy się sprawą całościowo - zaczynamy od przeprowadzenia wstępnych analiz, a kończymy na uzyskaniu ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych lub w przypadku odwołań od decyzji pomagamy w przeprowadzeniu procedury odwoławczej. Pomagamy również w analizie istniejącej dokumentacji i opracowaniu tzw. kontr-raportów środowiskowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości czekamy na kontakt z Państwa strony.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Decyzje środowiskowe – Warszawa

5 / 5 na podstawie 1 głosów