Kontakt

 

W ramach działalności Eko Projekt świadczymy kompleksowe usługi w zakresie realizowania formalności związanych z ubieganiem się o wydanie decyzji środowiskowej. Aby wniosek został zaakceptowany, konieczne jest dostarczenie kompletnej dokumentacji związanej z daną inwestycją (Karty informacyjnej przedsięwzięcia lub Raportu oddziaływania na środowisko) oraz terenem, na którym jest planowana jest inwestycja. Jeżeli planują Państwo realizację przedsięwzięcia w Katowicach lub województwie śląskim, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kiedy decyzja środowiskowa okaże się niezbędna?

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych to podstawa w przypadku przedsięwzięć, które mają bądź też mogą mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne. Oczywiście pojęcie i definicja każdego z rodzaju przedsięwzięć nie jest do końca precyzyjnie określona przez ustawodawcę, dlatego, ważne aby w ramach formalno-prawnego audytu przed złożeniem wniosku o wydanie takiej decyzji stwierdzić potrzebę (lub nie) posiadania decyzji środowiskowej. Dokładna analiza charakteru, skali przedsięwzięcia oraz rodzaju instalacji oraz procesu technologicznego prowadzonego na obszarze inwestycji, pozwoli ustalić dalszą ścieżkę postępowania administracyjnego.

Uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w przypadku ubiegania się m.in. o pozwolenie na budowę, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany sposobu użytkowania danego obiektu czy zgłoszenia przez firmę robót budowlanych.

Decyzje środowiskowe – procedura

Ubieganie się o uzyskanie decyzji środowiskowej wiąże się z dopełnieniem kilku formalnych kroków. Po dokonanym audycie i stwierdzeniu konieczności posiadania decyzji, należy sporządzić wniosek z załączoną m.in. Kartą informacyjną przedsięwzięcia lub Raportem oddziaływania na środowisko. Dokumentacja powinna zawierać informacje dotyczące prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na środowisko naturalne oraz otoczenie (w tym ewentualne oddziaływanie transgraniczne). Muszą znaleźć się w niej również proponowane działania mające na celu odwrócenie negatywnych efektów.

W przypadku procedury z tzw. II listy tj. zawierających się w paragrafie 3 rozporządzenia Urząd może przyjąć wniosek i wydać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych bez pełnej oceny lub też nałożyć konieczność sporządzenia pełnego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który wraz z załącznikami będzie stanowił podstawę do wydania pozytywnej oceny.

Z prawnego punktu widzenia urząd ma na wydanie decyzji środowiskowej 2 miesiące i powinien sprawę załatwić bez zbędnej zwłoki. Podany czas nie uwzględnia jednak ewentualnych poprawek lub konieczności uzupełnienia wniosku, dodatkowych opinii i uzgodnień, a także innych uchybień niezależnych od organu wydającego decyzję. Praktyka jednak pokazuje, iż średni czas procedowania postępowania środowiskowego i wydania decyzji środowiskowej wynosi około 6 miesięcy.

Podstawy prawne

Sytuacje, w których niezbędne jest uzyskanie decyzji środowiskowej, zostały określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów inwestycji podlegających tym wymaganiom, znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Kontakt

 

Czym się zajmujemy? Decyzje środowiskowe w Katowicach i województwie śląskim

Działamy kompleksowo, co oznacza, że oferujemy usługi obejmujące zarówno audyty inwestycji pod kątem ryzyka środowiskowego, jak i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Zapewniamy w szczególności:

  • Analizę terenów inwestycyjnych pod kątem ryzyka inwestycyjnego,
  • Analizy due diligence w oparciu o standard ASTM
  • Analizę planów inwestycyjnych pod kątem oddziaływania przyszłego przedsięwzięcia na środowisko,
  • Przygotowanie wymaganych raportów oraz kart informacyjnych,
  • Ocenę dotyczącą dokumentacji istniejących Raportów Środowiskowych,
  • Pomoc przy ewentualnych problemach, włącznie z prowadzeniem postępowania odwoławczego na drodze urzędowej oraz sądowej.

Wszystkie działania wykonujemy na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa. Wszystkie firmy z Katowic (i nie tylko) zachęcamy do kontaktu.

 

Oceń artykuł

Decyzje środowiskowe – Katowice

5 / 5 na podstawie 1 głosów