Kontakt

 

Prowadzenie działalności przemysłowej (i nie tylko) wiąże się bardzo często z koniecznością uzyskiwania decyzji, ocen i zgód urzędowych, które dotyczą konkretnych przedsięwzięć. Ochrona środowiska to jeden z ważniejszych czynników warunkujących możliwość prowadzenia inwestycji mających znaczny wpływ na otoczenie. Nasi specjaliści pomogą w ocenie sytuacji wyjściowej w firmie i na podstawie udzielonych pełnomocnictw wdrożą optymalną strategię postępowania, czego istotnym elementem może okazać się sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Zapewniamy kompleksową pomoc dla firm z Krakowa i pozostałych miejscowości województwa małopolskiego.

Karta informacyjna - co to jest i kiedy będzie potrzebna?

W sytuacji, gdy planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy podjąć odpowiednie działania prawne, w celu uzyskania zgody na działalność. Sporządzanie kart informacyjnych jest warunkiem koniecznym do otrzymania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju inwestycji, dla których karta informacji przedsięwzięcia jest niezbędna, znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w Aneksie II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Co powinno znaleźć się w środku?

Prawo jasno określa wytyczne w tym zakresie. Wymagana zawartość dokumentu została określona szczegółowo w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405). W skrócie, aby karta była kompletna, musi się w niej znaleźć informacja o:

  • rodzaju prowadzonej działalności, a także wielkości i lokalizacji przedsięwzięcia,
  • powierzchni, na której znajdują się obiekty budowlane wchodzące w skład inwestycji i sposobie ich wykorzystania, a także stopień pokrycia szatą roślinną,
    wykorzystywanej technologii,
  • planowanych modelach rozwoju i zmian przedsięwzięcia,
  • przewidywaniach dotyczących ilości wykorzystywanej wody, paliw oraz surowców naturalnych,
  • rozwiązaniach proekologicznych, które zostaną wdrożone w celu zniwelowania negatywnych skutków inwestycji,
  • rodzajach i ilości emitowanych substancji już po planowanym wprowadzeniu powyższych rozwiązań ochronnych,
  • oddziaływaniu przedsięwzięcia poza granicami kraju,
  • występowaniu (lub też nie) obiektów chronionych na terenie oddziaływania inwestycji.

Sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia w Krakowie - nasza oferta

Eko Projekt to doświadczona grupa specjalistów w zakresie sporządzania dokumentacji środowiskowych. Wykonujemy również analizy wstępne oraz zapewniamy profesjonalny audyt firmom z Krakowa i województwa małopolskiego, który pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie, czy decyzja środowiskowa, a co za tym idzie - karta informacyjna przedsięwzięcia, w ogóle będzie konieczna. Co ważne, pomagamy na każdym etapie ubiegania się o wydanie decyzji urzędowych do momentu wydania przez Urząd decyzji administracyjnej.

 

Ponadto zapewniamy sprawne wykonanie zadania. Czas oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowej nierzadko zależy od tego, kto sporządza kartę informacyjną przedsięwzięcia. Błędy i uchybienia powodują konieczność wprowadzania poprawek i uzupełnień a to opóźnia cały proces. Wybierając nasze usługi, mogą mieć Państwo pewność dobrze wykonanego zadania i pełnego zaangażowania w prowadzone postępowanie.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia – Kraków

5 / 5 na podstawie 1 głosów