Kontakt

Szczegółowy zakres usług:

  • Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu
  • Analiza terenu pod kątem możliwości zabudowy, w kontekście Miejscowego Planu, Studium, istniejącej zabudowy na działce lub działkach sąsiednich, możliwej obsługi komunikacyjnej i gabarytów obiektów
  • Przeprowadzenie badań geotechnicznych
  • Uzyskanie uzgodnień w zakresie wjazdów na teren inwestycji, zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu;
  • Koncepcja rozmieszczenia dróg, placów, nawierzchnie TIR, parkingów
  • Koncepcja rozmieszczenia budynków
  • Naniesienie podstawowych, niezbędnych obiektów i instalacji typu: zbiorniki wody pożarowej, zbiorniki wody deszczowej
  • Określenie postępowania z wodami deszczowymi, ściekami socjalno – bytowymi, technologicznymi, sposobu zaopatrzenia w wodę, inne niezbędne media
  • Wystąpienie do Gestorów mediów o warunki techniczne zapewnienia dostaw (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, prąd, gaz, internet),
  • Sporządzenie informacji naniesionych na plan w formie tabelaryczno - opisowej tak możliwe aby w szybki sposób wdrożyć je do dokumentacji Karty informacyjnej przedsięwzięcia lub Raportu oddziaływania na środowisko

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Oceń artykuł

Koncepcje zagospodarowania terenu

4 / 5 na podstawie 4 głosów