Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (bo tak brzmi jej pełna nazwa) to kluczowy element podczas ubiegania się o dodatkowe pozwolenia, które umożliwiają start ściśle określonych inwestycji. Chodzi tu o takie projekty, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Prowadzisz firmę w Lublinie lub okolicznych miejscowościach? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, która znajduje się w stosownych zakładkach na naszej stronie internetowej. Posiadamy w pełni kompetentny zespół, który pomoże sprawnie uzyskać decyzję środowiskową.

 

Kontakt

 

Komu i po co potrzebna jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych?

Głównym celem obowiązku posiadania decyzji środowiskowej jest ograniczanie negatywnego wpływu różnorodnych inwestycji na otaczającą je naturę. Konieczne jest rozpoznanie sytuacji, zbadanie wszelkich szkodliwych aspektów i przedstawienie działań naprawczych. To bardzo ważne, ponieważ jednym z warunków możliwości prowadzenia przedsięwzięć wpływających na środowisko, jest działanie na rzecz ochrony przyrody. Żeby jednak dowiedzieć się, do jakiej grupy kwalifikuje się planowana inwestycja, należy przeprowadzić szeroko zakrojony audyt. Może się bowiem okazać, że dana firma w ogóle nie musi ubiegać się o omawianą decyzję.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazuje, że decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest konieczna w przypadku ubiegania się między innymi o:

  • pozwolenie na budowę,
  • wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • decyzji określającej warunki wydobycia kopaliny,
  • decyzji o zmianie kwalifikacji lasu na użytek rolny,
  • zezwolenia na składowanie i przetwarzanie odpadów.

W ustawie znajduje się aż 25 takich punktów, co pokazuje, jakie znaczenie ma decyzja środowiskowa dla prowadzenia działalności w wielu różnych gałęziach gospodarki.

Sporządzanie wniosku o decyzję środowiskową krok po kroku

Ubiegając się o decyzję środowiskową, należy sporządzić wniosek z kompletem załączników, na które powinny składać się:

  • raport o oddziaływaniu na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze powodować takie oddziaływanie) lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (w przypadku jedynie potencjalnego wpływu),
  • mapa obejmująca swoim zakresem obszar prowadzenia inwestycji oraz jej oddziaływania,
  • stosowny wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu lub informację o braku takiego planu,
  • dowody wniesienia niezbędnych opłat (za usługę i pełnomocnictwo).

Pomoc przedsiębiorstwom z Lublina i pozostałej części województwa lubelskiego

W ramach procesu ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zapewniamy pełny audyt sytuacji wyjściowej, a także sporządzamy zarówno raport o oddziaływaniu na środowisko, jak i kartę informacyjną przedsięwzięcia. Oprócz tego zajmujemy się ocenami istniejącej dokumentacji, która wchodzi w skład raportów środowiskowych, a także kontrolujemy przebieg procesu administracyjnego, którego celem jest wydanie stosownej decyzji. Co ważne, zapewniamy kompleksowe wsparcie podczas wnioskowania o decyzje środowiskowe - firma Eko Projekt to przede wszystkim całkowita pewność sprawnego wykonania zlecenia. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej rozbudowanej oferty.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Decyzje środowiskowe – Lublin

5 / 5 na podstawie 2 głosów