Kontakt

 

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców z Poznania planujących uruchomienie działalności wymagającej uzyskania decyzji środowiskowej. Przygotowujemy specjalistyczną dokumentację – Raport OOŚ, który stanowi podstawę do oceny oddziaływania na środowisko konkretnych inwestycji oraz przedsięwzięć. Taki raport ma kluczowe znaczenie w procesie wydawania wybranych decyzji środowiskowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą przygotowaną na Poznań, okolice i inne miejscowości w województwie wielkopolskim. Podpowiemy, czym jest raport oddziaływania na środowisko, w jakich sytuacjach należy go przygotować i jakie dane są niezbędne do jego sporządzenia.

Podstawa prawna i definicja raportu oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko to dokument zawierający dane dotyczące wpływu konkretnej inwestycji na otoczenie. Ważne jest to, że analiza dotyczy wpływu nie tylko na środowisko naturalne, ale także na społeczeństwo, zabytki archeologiczne czy krajobraz w najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia. W raporcie uwzględnia się również prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń awaryjnych. Dokumentacja zawiera także strategię ochrony środowiska, która będzie wdrażana przez dane przedsiębiorstwo.

Podstawą prawną dotyczącą raportu oddziaływania na środowisko jest:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Ponadto unijne prawodawstwo określa m.in. następujące akty prawne w tym obszarze:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko;
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Zgodnie z powyższymi - raport środowiskowy musi być wykonany przez zakłady i instalacje, których działania wpływają lub mogą w znaczący sposób wpływać na środowisko. Raport dołączany jest do oceny oddziaływania na środowisko, która jest konieczna w przypadku:

 • Podejmowania starań o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
 • Działań w związku z decyzjami opisanymi w art. 72 ust. 1 Ustawy;
 • Wnioskowania o pozwolenia wynikające z art. 82 ust. 1 Ustawy;
 • Ubiegania się o pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Raport środowiskowy z Eko-Projekt - Poznań

Kompleksowe podejście naszych ekspertów sprawia, że raporty środowiskowe przygotowywane są prawidłowo i rzetelnie, z uwzględnieniem szczegółowych informacji technicznych i projektu technologicznego zakładu. Zakres raportu ustala się na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej przedsiębiorstwa, którą również możemy pomóc przygotować.

W ramach naszego działania określamy, analizujemy i oceniamy:

 • Wpływ (zarówno bezpośredni, jak i pośredni) danej inwestycji na środowisko, społeczeństwo, zdrowie oraz warunki życia ludzi, krajobraz, zabytki archeologiczne i dziedzictwo kulturowe;
 • Ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych bądź poważnych awarii konkretnych urządzeń i systemów;
 • Strategię ochrony środowiska oraz zapobiegania lub minimalizowania poziomu negatywnego oddziaływania na otoczenie;
 • Zakres monitoringu środowiskowego (m.in. pomiary emisji do powietrza, ścieków, hałasu)

Przedsiębiorcy z Poznania, którym zależy na inwestycji w profesjonalnie sporządzony raport środowiskowy, mogą zgłosić się do ekspertów z Eko-Projekt. Nasze działanie jest wieloetapowe: od przeprowadzenia audytu sytuacji środowiskowej, przez inwentaryzacje przyrodnicze i konsultacje społeczne, po fachowe doradztwo na każdym etapie wnioskowania do właściwych organów.

Po utworzeniu raportu oddziaływania na środowisko oferujemy także dalszą współpracę i wsparcie w innych obszarach związanych z wpływem danego przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Możemy pomóc przy przygotowaniu karty informacyjnej, ubieganiu się o pozwolenie zintegrowane lub sektorowe, wnioskowaniu o zezwolenie na transgraniczne przemieszczanie odpadów i wiele więcej. Proponujemy także stałą obsługę i doradztwo w zakresie ochrony środowiska. W imieniu naszych klientów możemy realizować wszystkie ustawowe obowiązki w tym obszarze. Zainteresowanych współpracą w Poznaniu zapraszamy do kontaktu!

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Raporty oddziaływania na środowisko - Poznań

0 / 5 na podstawie 0 głosów