Kontakt

 

W polskich (oraz europejskich) warunkach prawnych niektóre rodzaje działalności podlegają przepisom, które narzucają im konieczność występowania o dodatkowe pozwolenia oraz decyzje urzędowe. Pozwolenie zintegrowane dotyczy przedsiębiorstw, które wykorzystują w swojej działalności instalacje mogące potencjalnie wpływać na znaczne zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Nasza firma ma szeroki zasięg, prowadzimy działalność również w Katowicach oraz pozostałych obszarach województwa śląskiego.

Pozwolenie zintegrowane - co to jest?

Omawiany dokument można określić mianem licencji, która umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem instalacji przemysłowych (np. w zakładach produkcyjnych, oczyszczalniach ścieków, fermach hodowlanych). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska określa szczegółowo, co można zaliczyć do tej kategorii. Są to:

  • Urządzenia i maszyny oraz ich powiązane technologicznie zespoły,
  • Budowle przemysłowe niebędące urządzeniami technicznymi, które wywołują znaczący wpływ na środowisko.

Należy pamiętać, że konkretne pozwolenie zintegrowane jest przypisane do danej instalacji. To oznacza, że w przypadku więcej niż jednej instalacji znajdującej się na terenie jednego zakładu, może być konieczność objęcia wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego większej ilości linii produkcyjnych.

Proces wydawania pozwoleń zintegrowanych

Ubieganie się o wydanie zintegrowanego pozwolenia środowiskowego to proces, który zaczyna się od ustalenia zasadności wnioskowania o taki dokument. Skoro Ustawa wskazuje konkretne warunki, które wymagają pozwolenia, potrzebny jest audyt oraz specjalistyczne analizy, które wskażą, czy rzeczywiście użytkowanie instalacji niesie ze sobą negatywne skutki dla środowiska. Jeżeli okaże się, że w istocie taki krok jest konieczny, to należy złożyć kompletny wniosek, uwzględniający powyższe analizy. Poza tym konieczne może być sporządzenie raportu początkowego (tylko w sytuacji, w której audyt wykaże możliwość zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych).

Treść wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinna zawierać informacje o instalacji (w tym o rodzaju i liczbie uwalnianych substancji, wykorzystaniu surowców czy oddziaływaniu transgranicznemu), uzasadnienie przewidywanej wielkości emisji zanieczyszczeń, proponowane działania dążące w kierunku ochrony środowiska, a także raport początkowy (we wspomnianych wyżej przypadkach).

Raport początkowy - co powinien zawierać?

Zacząć należy od tego, że omawiana ustawa nie określa wymagań dotyczących kompetencji osoby sporządzającej raport początkowy. Wymagania formalne uniemożliwiają jednak wykonanie tego zadania bez niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Co zatem powinno znaleźć się w raporcie początkowym?

  • Informacje dotyczące prowadzonej działalności,
  • Charakterystyka działalności prowadzonej na danym terenie (czy w danym zakładzie) w przeszłości,
  • Opis substancji szkodliwych, wykorzystywanych i uwalnianych przez dane instalacje,
  • Szczegółowa charakterystyka i opis zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, razem z wynikami badań laboratoryjnych.

Nasza oferta dla firm z Katowic

Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne podejście do klienta i możliwość pomocy na każdym etapie ubiegania się o decyzję środowiskową, czy dalej - w procesie wnioskowania o pozwolenie zintegrowane. Zapraszamy wszystkie firmy z Katowic (i nie tylko) do zapoznania się z naszą ofertą. Interdyscyplinarny zespół specjalistów zajmie się formalnościami i doradzi możliwe rozwiązania.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Pozwolenia zintegrowane – Katowice

5 / 5 na podstawie 1 głosów