Kontakt

 

Podczas ubiegania się o decyzję środowiskową karta informacyjna przedsięwzięcia jest podstawowym dokumentem, który należy przygotować. Dzięki niej możliwa jest cała dalsza procedura, a co za tym idzie, prowadzenie działalności przez firmy, których inwestycje mogą potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. Eko-Projekt, działając m.in. we Wrocławiu, i na terenie województwa dolnośląskiego pomaga przedsiębiorcom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z wydawaniem decyzji i uzgodnienia procedury oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Co to jest karta informacyjna?

Omawiany dokument stanowi ogólny opis danego przedsiębiorstwa i prowadzonych w nim inwestycji, a w szczególności ich wpływu na otoczenie i emisji szkodliwych substancji. Powinny się w niej znaleźć informacje dotyczące:

  • Lokalizacji, rodzaju i rozmiaru przedsięwzięcia,
  • Zajmowanej powierzchni, znajdujących się na niej budynków produkcyjnych, magazynowych oraz innych elementów infrastrukturalnych przedsięwzięcia,
  • Rodzaju technologii, która jest wykorzystywana w ramach inwestycji,
  • Planowanych wariantów przedsięwzięcia,
  • Przewidywanego zużycia wody, surowców naturalnych, paliwa oraz materiałów
  • Planowanych rozwiązań proekologicznych, które mogłyby zmniejszyć znacząco negatywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne,
  • Substancji, które będą wprowadzane do środowiska,
  • Ewentualnego oddziaływania przedsięwzięcia na miejsca znajdujące się poza granicami kraju,
  • Obszarów chronionych znajdujących się pod wpływem inwestycji.

Na jakiej podstawie należy przygotować kartę informacyjną?

Jeżeli chodzi o polskie prawo, to proces sporządzania wniosku oraz procedurę urzędową określa ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405). Rodzaje inwestycji, które podlegają konieczności sporządzania karty informacji przedsięwzięcia, znajdują się natomiast w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także Aneksie II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Grupa inwestycji mogących zawsze oddziaływać znacząco na środowisko określa Aneks I Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG.

Sporządzanie kart informacyjnych - Wrocław

Nasza firma charakteryzuje się profesjonalnym podejściem do klienta oraz swoich obowiązków. Pracują dla nas osoby z wieloletnim doświadczeniem zarówno specjalizujące się w analizach i audytach środowiskowych, jak i te, które posiadają udokumentowane doświadczenie w sporządzaniu Kart informacyjnych i Raportów oddziaływania na środowisko. Wszelkie dokumenty sporządzane w sposób rzetelny, pomogą Państwo oszczędzić dużo cennego czasu w i tak długotrwałych procedurach urzędowych.

 

Od tego, kto sporządza kartę informacyjną przedsięwzięcia zależy bardzo wiele, ponieważ wszelkie błędy czy uchybienia prowadzą do konieczności nanoszenia poprawek i uzupełnień, co dodatkowo wydłuża cały proces. Ponadto w przypadku nieprofesjonalnie sporządzonego wniosku istnieje ryzyko jego odrzucenia i odmowy wydania decyzji środowiskowej.
Oferujemy Państwu pomoc na każdym etapie działań urzędowych, pomagamy również w postępowaniach prowadzonych przed Kolegiami Odwoławczymi oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi. Naszą działalność prowadzimy w wielu miejscach w Polsce (również we Wrocławiu i województwie dolnośląskim). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą znajdującą się na naszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia – Wrocław

3 / 5 na podstawie 2 głosów