Kontakt

Co to jest karta informacyjna? Najważniejsze informacje

Karta informacyjna przedsięwzięcia (w skrócie KIP) jest dokumentem, który należy złożyć w urzędzie gminy przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Dotyczy to przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco wpływać na środowisko.

KIP powinna być sporządzona w sposób klarowny i czytelny, a także umożliwiający identyfikację przedsięwzięcia. Karta informacyjna musi zawierać między innymi dane na temat:

 • lokalizacji i skali przedsięwzięcia,
 • powierzchni przedsięwzięcia,
 • wykorzystywanej technologii,
 • potencjalnego wpływu na środowisko,
 • rozwiązań, mających na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • planów inwestycyjnych.

W jakim celu wydaje się kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Jeśli planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko, konieczne jest stwierdzenie, czy rzeczywiście ma to miejsce. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ). Aby podjęcie takich kroków i wydanie decyzji było możliwe, obowiązkowe jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia, w przypadku których karta informacyjna jest niezbędna, zostały ujęte w §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w Aneksie II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

KIP nie jest jednak niezbędna wyłącznie w przypadku przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco wpływać na środowisko, ale także w niektórych sytuacjach dotyczących przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa tych inwestycji została opisana w §2 wyżej wymienionego rozporządzenia oraz w Aneksie I Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG). Ma to miejsce wtedy, gdy przedsiębiorca składa wniosek o wydanie DUŚ, we wniosku tym prosi o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ale raportu nie załącza.

Co powinna zawierać karta informacyjna? Szczegółowe informacje

Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera informacje, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405). Elementy, z których powinna składać się karta informacyjna to:

 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

  Rodzaj przedsięwzięcia należy określić zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 ze zm.).

  Skala przedsięwzięcia to inaczej jego charakterystyka. W tym przypadku określa się wielkość i zakres działań, zużycie surowców, zdolność produkcyjną z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko, powiązania z innymi przedsięwzięciami (szczególnie nagromadzanie się oddziaływania przedsięwzięć, które znajdują się na obszarze, na które będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie) etc.

  Usytuowanie przedsięwzięcia to charakterystyka (dokładny opis) miejsca, w którym prowadzone będzie przedsięwzięcie, a także opis najbliższego sąsiedztwa (w szczególności zabudowy mieszkaniowej, szkół, przedszkoli, uzdrowisk, terenów turystycznych, zabytków i innych obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się w promieniu około 500 metrów od planowanego przedsiębiorstwa).

 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektów budowlanych (i informacje dotyczące dotychczasowego sposobu ich wykorzystania), a także pokrycia nieruchomości roślinnością.

  Należy między innymi:

    określić wymiary działki (lub działek), na których odbywać będzie się inwestycja,

    podać przybliżone wymiary i ilości obiektów budowlanych,

    podać informacje na temat infrastruktury wykorzystywanej do wytwarzania i przesyłu energii,

    porównać obecne użytkowanie obszaru z planem zagospodarowania przestrzennego,

    przedstawić opis roślinności, która zostanie usunięta.

 3. Rodzaj wykorzystywanej technologii

  Należy opisać wykorzystywaną do przedsięwzięcia technologię. Na tej podstawie możliwe będzie określenie typu inwestycji. Konieczne jest opisanie wszystkich etapów inwestycji, mogących oddziaływać na środowisko.

 4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia (lokalizacyjne i technologiczne)
 5. Prognozowana ilość eksploatowanej wody, materiałów, paliw, energii i surowców

  Konieczne jest oszacowanie zapotrzebowania na surowce, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i eksploatacji.

 6. Opis rozwiązań, mających chronić środowisko
 7. Opis rodzajów i określenie przewidywanej ilości substancji wprowadzanych do środowiska, a także energii z wykorzystaniem rozwiązań chroniących środowisko.

  Karta informacyjna powinna zawierać także informacje na temat:

    ilości i sposobu odprowadzania ścieków,

    ilości i sposobu odprowadzania ścieków technologicznych,

    ilości i sposobu odprowadzania wód deszczowych i opadowych z utwardzonych, zanieczyszczonych powierzchni,

    ilości, rodzaju i sposobu postępowania odpadami,

    ilości i rodzaju urządzeń emitujących hałas, odpady, ścieki, zanieczyszczenia powietrza oraz innych instalacji, które mogą powodować uciążliwości.

 8. Informacje na temat oddziaływania przedsięwzięcia poza granicami kraju (czyli o tak zwanym transgenicznym oddziaływaniu).

  Jeśli oczywiście takie oddziaływanie ma miejsce.

 9. Informacje o chronionych obszarach, znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsiębiorstwa.

  Należy określić położenie inwestycji względem parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych, pomników przyrody i innych form ochrony przyrody (na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody).

Poniżej przedstawiamy orientacyjny harmonogram administracyjno – projektowy przedstawiający orientacyjny czas związany ze sporządzeniem dokumentacji Karty informacyjnej przedsięwzięcia,  uzgodnieniami formalno-prawnymi i finalnie uzyskaniem decyzji środowiskowej. 

lp.Etap proceduryOrientacyjny czas trwania
1 Opracowanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia i przedłożenie dokumentacji do stosownego Organu ok. 30 dni
2 Analiza dokumentacji przez Organ prowadzący do 14 dni
3 Wydanie przez RDOŚ i Sanepid opinii w sprawie braku konieczności lub konieczności sporządzenia Raportu OOŚ oraz jego ewentualnego zakresu 30-60 dni*
*uwzględnia [Więcej na www.eko-projekt.com]
czas na ewentualne uzupełnienia dokumentacji i wezwania Organu
4 W przypadku braku konieczności sporządzenia Raportu OOŚ wydanie przez Urząd decyzji środowiskowej 14 dni
5 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem zgodnie z art. 10 KPA 7 dni
6 Wydanie decyzji o środowiskowych,uwarunkowaniach 7 dni
7 Nabranie przez decyzję środowiskową ostateczności,w obiegu prawnym 14 dni
Łącznieok. 4-5 miesięcy
8 W przypadku konieczności sporządzenia Raportu OOŚ opracowanie dokumentacji Raportu oddziaływania na środowisko i przedłożenie dokumentacji do stosownego Organu do 21 dni
9 Wystąpienie Organu z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Inspektoratu Sanitarnego o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 7 dni
10 Analiza Raportu i uzgodnienia 60 dni
11 Wydanie przez RDOŚ i Sanepid odpowiednio uzgodnienia i opinii sanitarnej
12 Konsultacje społeczne 30 dni
13 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem zgodnie z art. 10 KPA 7 dni
14 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 7 dni
15 Nabranie przez decyzję środowiskową ostateczności, w obiegu prawnym 14 dni
Dodatkowo ok. 3 miesięcy

Uwaga: Przedstawiony powyżej harmonogram jest orientacyjno – poglądowy (nie uwzględnia np. terminów obiegu korespondencji urzędowej, przewlekłości pracy Urzędów, protestów społecznych, długoterminowych inwentaryzacji przyrodniczych narzuconych przez Urząd etc.). Należy pamiętać, iż każda sprawa/postępowanie jest rozpatrywane indywidualnie przez Urzędy.


Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia

4.7 / 5 na podstawie 52 głosów