Karta informacyjna stanowi niezbędny krok na drodze do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Nie jest to w pełni odrębny dokument, ale stanowi załącznik do wniosku o ww. decyzję. Jego sporządzanie obwarowane jest licznymi aktami prawnymi, dlatego, aby mieć pewność co do prawidłowości ostatecznej wersji, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Polecamy swoje usługi zwłaszcza firmom z Lublina i okolic. Wystarczy skontaktować się z nami, a my zajmiemy się całą resztą.

 

Kontakt

 

Dla jakich inwestycji należy sporządzać kartę informacyjną

W tym miejscu trzeba pamiętać o różnicach w wymaganiach dotyczących przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie oddziaływać na środowisko. Karta informacyjna wymagana jest wyłącznie w przypadku drugiej grupy (z wyjątkami, które określa szczegółowo m.in. Aneks I Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG). Pierwszy rodzaj inwestycji wymaga rozszerzonego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Żeby jednak dowiedzieć się, jaki jest punkt wyjściowy danej inwestycji, należy przeprowadzić kompleksowy audyt. Pozwoli on uzyskać informacje, czy w ogóle potrzebne są wymienione dokumenty, a jeśli tak, to który z nich.

Karta informacyjna przedsięwzięcia - podstawowe dane

Głównym celem karty informacyjnej jest przekazanie informacji, które pomogą urzędnikom ocenić planowane oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz czynności, jakie firma podejmie, by maksymalnie je zniwelować. Taka jest zresztą rola całego konceptu decyzji środowiskowej. Chodzi o to, by w jak największym stopniu zmniejszyć negatywne skutki prowadzenia przedsięwzięcia. Tworząc dokument, jakim jest karta informacji, należy pamiętać, że ma ona ściśle ustaloną strukturę, a prawo jasno określa, jakie dane powinny znaleźć się w środku. Dzięki temu możliwe określenie sytuacji i dochodzenie do dalszych wniosków.

Co zatem powinno znaleźć się w tym dokumencie?

  • Rodzaj inwestycji, jej umiejscowienie oraz zajmowany obszar.
  • Stosowana technologia, a także możliwe warianty przedsięwzięcia.
  • Ilość wykorzystywanej wody, surowców naturalnych i przewidywany stopień zużycia energii.
  • Rodzaje i ilości szkodliwych substancji wprowadzanych do środowiska i środki zaradcze, chroniące przyrodę.
  • Obszar oddziaływania przedsięwzięcia (zarówno w kraju, jak i za granicą, zwracając szczególną uwagę na tereny chronione).

Podstawy prawne

Podstawowe kwestie dotyczące karty informacyjnej przedsięwzięcia określone są w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405). Rodzaj inwestycji objętych obowiązkiem sporządzania takiego dokumentu znajduje się natomiast w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w Aneksie I i II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia - Lublin i okolice

Eko Projekt tworzy grupa specjalistów, którzy doskonale znają się na kreowaniu kompletnej dokumentacji i wnioskowaniu m.in. o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Dla powodzenia całej operacji niezwykle ważne jest to, kto sporządza kartę informacyjną przedsięwzięcia. Błędy oraz uchybienia mogą prowadzić do znacznego wydłużenia się całej procedury lub nawet decyzji odmownej ze strony urzędu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług zarówno firmy, których siedzibą jest Lublin, jak i pozostałe przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia – Lublin

4 / 5 na podstawie 3 głosów