Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorstw, które w ramach swojej działalności planują inwestycję mającą potencjalny lub znaczący wpływ na środowisko. Wykonujemy audyty, a także analizy dotyczące charakteru przedsięwzięcia i jego oddziaływania na otoczenie. Pomagamy przy tym w kompletowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zapraszamy wszystkie firmy z Krakowa i województwa małopolskiego do kontaktu.

 

Kontakt

 

Co to jest decyzja środowiskowa?

W przypadku wielu instalacji przemysłowych, ale nie tylko, decyzja środowiskowa stanowi podstawowy dokument umożliwiający zrealizowanie planowanej inwestycji a następnie legalne prowadzenie działalności. Aby ją uzyskać, należy złożyć kompletną dokumentację i wyniki prowadzonych analiz. Wszystko po to, by stosowne organy uzyskały informację, jaki wpływ na środowisko będzie miała planowana inwestycja oraz jakie kroki podejmie przedsiębiorstwo, aby zniwelować negatywne skutki swoich działań.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji, które podlegają konieczności ubiegania się o wydanie decyzji, znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kto wydaje decyzje środowiskowe?

Kompetencje do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia posiada prezydent miasta (w przypadku Krakowa), wójt lub burmistrz. Cała procedura odbywa się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioskowanie o decyzje środowiskowe krok po kroku

Ubieganie się o wydanie decyzji środowiskowej to proces, który obejmuje szereg czynności urzędowych. Najważniejsze jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, która pozwoli kompleksowo ocenić uprawnionemu organowi sytuację przedsięwzięcia. Jak wygląda cała procedura?

 1. Na początku należy przeprowadzić audyt inwestycji pod kątem ryzyka środowiskowego. Pozwoli on uzyskać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przedsięwzięcie oddziałuje na otoczenie i jakie zgody będą wymagane.
 2. Kolejnym etapem jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć z tzw. II listy rozporządzenia) zawierającej opis inwestycji oraz wyniki przeprowadzonych analiz środowiskowych - m.in. emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji hałasu, ścieków i odpadów.
 3. Po analizie przekazanych dokumentów urząd może zdecydować o konieczności sporządzenia pełnego Raportu o oddziaływaniu na środowisko, co wymaga pogłębionych analiz oraz przedłuża całą procedurę (w przypadku braku konieczności sporządzenia Raportu środowiskowego decyzja środowiskowa jest wydawana w uproszczonym trybie).
 4. Po dostarczeniu wspomnianego raportu, a także załączonych do niego ocen i uzgodnień, organ wydaje decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych.

Cała procedura nie powinna trwać dłużej niż 2 miesiące, ale wszystko może przesunąć się w czasie, jeżeli wystąpi konieczność przedkładania dodatkowych dokumentów lub pojawią się błędy w składanym wniosku (lub którymś z załączników).
Praktyka jednak pokazuje, iż średni czas procedowania postępowania środowiskowego i wydania decyzji środowiskowej wynosi około 6 miesięcy.

Oferta dla przedsiębiorstw z Krakowa i województwa małopolskiego

W skład Eko Projekt wchodzą specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie prowadzenia analiz i sporządzania wniosków o pozwolenia i decyzje środowiskowe. Pomagamy również w procedurach odwoławczych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czym jeszcze się zajmujemy?

 • Analizy terenów inwestycyjnych pod kątem ryzyka inwestycyjnego,
 • Analizy due diligence w oparciu o standard ASTM,
 • Przygotowujemy Raporty oddziaływania na środowisko,
 • Sporządzamy Karty informacyjne przedsięwzięć,
 • Pomagamy w uzyskaniu Pozwoleń zintegrowanych, włącznie z przeprowadzaniem dodatkowych analiz, których wymaga raport początkowy i/lub analiza ryzyka
 • Dokonujemy ocen istniejącej dokumentacji wchodzącej w skład wniosku o wydanie decyzji środowiskowej,
 • Weryfikujemy dokumentację środowiskową dla inwestycji współfinansowanych przez UE,
 • Wykonujemy analizy porealizacyjne.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Decyzje środowiskowe – Kraków

4 / 5 na podstawie 6 głosów