Kontakt

 

Dobrze przygotowana Karta informacji przedsięwzięcia to podstawa w przypadku ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej. Zawiera kluczowe informacje, które niezbędne są do ustalenia charakteru przyszłej inwestycji. Dotyczy ona oczywiście firm, które planują dokonanie inwestycji mogącej potencjalnie znacząco wpłynąć na środowisko naturalne. Oferujemy profesjonalne usługi w tym zakresie, dlatego przedsiębiorstwa planujące inwestycję na terenie Katowic i województwa śląskiego, które potrzebują decyzji środowiskowej, zapraszamy do kontaktu.

Sporządzanie kart informacyjnych

Aby usprawnić proces wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, trzeba zadbać o poprawne i profesjonalne sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Każde uchybienie może wiązać się z koniecznością wprowadzania poprawek, co bezpośrednio wpływa na wydłużenie całego procesu. Co musi się znaleźć w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, aby spełnić powyższy warunek?

Podstawą są tutaj informacje o ogólnym charakterze planowanej inwestycji oraz jej przewidywanej lokalizacji. Oprócz tego dokumentacja powinna zawierać informację dotyczącą procesu produkcyjnego, emisji z tym związanych, powierzchni przeznaczonej pod przyszłe przedsięwzięcie wraz z określonym bilansem terenu. Do określenia charakteru inwestycji konieczne jest ustalenie technologii, która wykorzystywana będzie na każdym etapie jej wykonywania. To wiąże się również z ustaleniem przewidywanych wariantów inwestycji oraz możliwości dokonania ewentualnych zmian.

Najistotniejszą częścią przy sporządzaniu kart informacyjnych przedsięwzięcia jest ustalenie zakresu oraz skali oddziaływania na środowisko. Trzeba w tym miejscu uwzględnić:

  • przewidywania dotyczące eksploatacji surowców naturalnych oraz zapotrzebowanie na energię, paliwo czy wodę,
    planowane działania proekologiczne,
  • liczbę i rodzaj produkowanych substancji, które będą miały wpływ na środowisko (ścieki, woda deszczowa i odpadowa, gazy oraz pozostałe zanieczyszczenia), a także przewidywany poziom hałasu,
  • ewentualne oddziaływanie na środowisko w innych krajach,
    położenie obszarów chronionych względem terenu przyszłej inwestycji.

Prawne uwarunkowania dotyczące kart informacyjnych

Inwestycje, w przypadku których wymagane jest sporządzenie i złożenie do urzędu karty informacyjnej przedsięwzięcia, określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Aneksie II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

Dane, które powinny stanowić treść karty informacyjnej, określone są w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Jaka jest nasza rola? Zakres wsparcia dla firm z Katowic i województwa śląskiego

Nasi doświadczeni doradcy pomogą ustalić wszystkie niezbędne aspekty dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz zadbają o odpowiednią dokumentację. Oprócz dokonywania oceny poszczególnych kwestii formalnych związanych z wydaniem karty informacyjnej, zapewniamy profesjonalny audyt, który pomoże ustalić, czy ubieganie się o uzyskanie decyzji środowiskowej w danym przypadku jest zasadne.

Pomagamy przedsiębiorstwom i Inwestorom prowadzącym swoja działalność m.in. w Katowicach, a także obszarach przyległych. Wszystkich działań dokonujemy w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, a prowadzone przez nas postępowania są prowadzone do momentu wydania decyzji administracyjnej.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia – Katowice

5 / 5 na podstawie 1 głosów