Kontakt

 

Audyt obejmuje następujące obszary regulowane prawnie:

 • gospodarka odpadami
 • gospodarka wodno-ściekowa
 • ochrona powietrza atmosferycznego
 • dyrektywa IED (dawniej IPPC), PRTR, konkluzje BAT
 • due diligence
 • wprowadzanie na rynek opakowań, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii
 • sprawozdawczość środowiskowa, monitoring, opłaty środowiskowe
 • identyfikacja i postępowanie z substancjami niebezpiecznymi, substancjami kontrolowanymi oraz F-gazami
 • analiza pod kątem kwalifikacji Zakładu zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej
 • pozwolenia sektorowe i zintegrowane
 • decyzje budowlane i środowiskowe zakładu i instalacji
 • uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, prawa lokalnego i dobrego sąsiedztwa
 • ochrona przyrody, analiza krajobrazowa
 • szkody w środowisku
 • inne, w zależności od specyfiki prowadzonej działalności

Do kogo kierowany jest audyt:

 • dla firm chcących zweryfikować poprawność wywiązywania się z obowiązków w ochronie środowiska
 • dla firm pragnących rozpocząć wywiązywanie się z obowiązków wobec ochrony środowiska oraz podjąć outsourcing w zakresie ochrony środowiska
 • dla firm posiadających wdrożony system ISO 14001, ISO 9001 oraz systemy zintegrowane w celu sprawdzenia przestrzegania zapisów normy oraz prawodawstwa krajowego i europejskiego
 • dla firm pragnących sprawdzić swoich dostawców, podwykonawców oraz firmy zewnętrzne działające na terenie przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania przepisów Prawa Ochrony Środowiska
 • dla firm przygotowujących się do przekształceń własnościowych (fuzji, przejęć) w celu realnej wyceny wartości przedsiębiorstwa w aspekcie środowiskowym

Korzyści z audytu:

 • ograniczenie ryzyka ponoszonego w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem zakładu w zakresie ochrony środowiska (kary administracyjne, mandaty, wstrzymanie działalności instalacji, odsetki karno-skarbowe)
 • wdrożenie odpowiednich procedur zapewniających odpowiednie funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie,
 • kreowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku (na życzenie klienta po działaniach weryfikujących i wypełnieniu zarządzeń pokontrolnych audytu wystawiamy certyfikat pozytywnego ukończenia audytu środowiskowego)
 • w przypadku podjęcia przez nas stałej obsługi Państwa firmy po audycie, wymierne korzyści w postaci mniejszych kosztów obsługi OŚ na zasadzie outsourcingu, niż tworzenie osobnego stanowiska pracy
 • kompleksowe zlecenie zarządzania prawnymi aspektami ochrony środowiska w zakładzie, osobom posiadającym doświadczenie w branży ochrony środowiska

Proponowana metodologia:

 • audyt w siedzibie firmy wraz z oględzinami zakładu oraz instalacji produkcyjnych i powiązanych z naciskiem na obszary techniczne i organizacyjne
 • w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, pobór prób glebowych/ścieków, pomiarów hałasu w środowisko zewnętrznym, pomiarów emisji do powietrza wraz z metodyczną analizą wyników
 • analiza przekazanej dokumentacji i zebranego materiału przez konsultantów z poszczególnych branż
 • przekazanie Zamawiającemu dokumentacji poaudytowej wraz z wnioskami, zaleceniami oraz wskazaniem działań naprawczych

Wykonujemy audyty zgodnie z metodologiami ASTM oraz Cercla

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Oceń artykuł

Audyt środowiskowy

4 / 5 na podstawie 26 głosów