Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych w określonych przypadkach stanowi punkt wyjścia do rozpoczęcia starań o możliwość realizacji inwestycji, która może w pewien sposób wpłynąć na środowisko. Wniosek o jej uzyskanie musi uwzględniać wszystkie ustawowe wymagania i zawierać określone w prawie załączniki. Pytanie brzmi, kiedy tak naprawdę niezbędne staje się jej uzyskanie? Jakie cechy kwalifikują przedsięwzięcie do grupy, dla której decyzja środowiskowa jest obligatoryjna? W końcu, jakie pozwolenia wymagają uprzedniego uzyskania takiej właśnie decyzji?

Ostatnimi czasy mamy do czynienia z istotnymi zmianami nie tylko obszarze gospodarki odpadami, ale również przepisów regulujących postępowanie inwestycyjne przed Organami administracji publicznej.

Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które przedłożone zostało przez ministra środowiska. Jakich zmian można oczekiwać i co przyjęcie owego aktu prawnego oznacza dla firm prowadzących inwestycje kwalifikowane do wskazanej powyżej grupy?

Nowelizacja Ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz Ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, jak również innych ustaw, została uchwalona bez poprawek przez Senat 2 sierpnia 2019 roku. Co to oznacza? Przede wszystkim:

Szanowni Państwo,

6.08.2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Poniżej prezentujemy zmiany prawne, które wynikają z treści Ustawy.

Szanowni Państwo, 

24 lipca Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 roku, związaną ze zmianą ustawy o odpadach, a także z przekształceniem innych ustaw. Zatwierdzona przez Prezydenta nowa ustawa,  będzie funkcjonowała od 13 sierpnia 2019 roku.