Każda inwestycja, która może oddziaływać na środowisko (szczegółowy katalog przedsięwzięć określa rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 września 2019 r.) wymaga uzyskania przed jej realizacją decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. To tzw. decyzja środowiskowa – procedura jej uzyskania może zamknąć się w kilku krokach, ale może też znacząco się skomplikować. Wyjaśniamy, jak z powodzeniem przejść przez cały ten proces!

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – procedura a polskie prawo

Podstawą prawną obowiązku ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia są dwa akty:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Wyżej wymienione Rozporządzenie klasyfikuje rodzaje inwestycji, które są objęte tym obowiązkiem, oraz dzieli je na przedsięwzięcia:

 • mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jest to istotne, bo pierwsza grupa przedsięwzięć zawsze wymaga dalszych kroków – zwłaszcza przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co komplikuje i wydłuża cały proces. W przypadku inwestycji „potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko” o konieczności oceny decyduje organ administracyjny.

Decyzja środowiskowa – Procedura krok 1. – złożenie wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy złożyć w:

 • urzędzie miasta lub gminy (w większości przypadków),
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (np. w przypadku inwestycji na terenach zamkniętych i dróg),
 • starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu (m.in. scalanie lub podział gruntów),
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (np. przeistoczenie lasu należącego do Skarbu Państwa w użytek rolny),
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (inwestycje o charakterze obiektu energetyki jądrowej).

Informacje we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Wzór wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dostępny jest (do pobrania) np. na stronach właściwego Urzędu Miasta/Gminy. We wniosku należy wskazać szereg informacji:

 • dane osobowe i kontaktowe,
 • charakterystykę przedsięwzięcia (wraz ze wskazaniem rodzaju inwestycji na podstawie ww. Rozporządzenia),
 • lokalizację przedsięwzięcia (i dodatkowe informacje o lokalizacji m.in. numer działki ewidencyjnej i pełny adres).

Załączniki do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia (dla inwestycji potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko).
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko – chyba że wnioskujący złożył równocześnie prośbę o ustalenie zakresu raportu, to wtedy załącza tylko kartę informacyjną).
 • Mapa ewidencyjna w czytelnej skali + 100 metrów od granicy terenu inwestycji (z zaznaczonym obszarem oddziaływania).
 • Wypisy z rejestru gruntów dla działek inwestycyjnych + 100 metrów od granicy terenu inwestycji.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej.

Decyzja środowiskowa – Procedura krok. 2 – praca organu administracyjnego

 1. Organ ustala, czy wniosek jest kompletny. Jeśli brakuje jakichś informacji lub załączników, organ zgłasza tzw. braki formalne i wzywa wnioskującego do uzupełniania dokumentu w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Jeśli wnioskujący nie zareaguje, sprawa pozostaje „bez rozpoznania” – procedura najczęściej zostaje umorzona a w konsekwencji nie jest wydawana decyzja środowiskowa. Procedura zatem musi zostać ponownie przez Wnioskodawcę zainicjowana. Sytuacja ta dotyczy także nieuiszczenia opłaty skarbowej.
 2. Urząd rozpoczyna postępowanie administracyjne – zostają rozpoznane strony postępowania (stroną postępowania może być też np. właściciel działki, która znajduje się na obszarze oddziaływania inwestycji). Po dostarczeniu stronom zawiadomienia o postępowaniu rozpoczynają się właściwe prace.
 3. Dalej urząd w porozumieniu z Organami opiniującymi (RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie, w niektórych przypadkach Urząd Marszałkowski, Starostwo) stwierdza konieczność bądź odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ocena ta jest obowiązkowa dla inwestycji zawsze znacząco oddziałujących na środowisko – tzw. I lista przedsięwzięć.
 4. Jeśli nie jest nałożona pełna ocena oddziaływania na środowisko, a urząd nie stwierdził żadnych uchybień czy niebezpieczeństwa inwestycji, zostaje wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Procedura trwa zwykle do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku (o jej przedłużeniu informuje urząd). Do tego okresu nie wlicza się czasu na uzupełnienie braków, obiegu korespondencji.

Ocena oddziaływania na środowisko – procedura w ramach wydania decyzji środowiskowej

Ocena oddziaływania na środowisko jest przeprowadzana z udziałem innych organów opiniujących i na podstawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dlatego tak ważne jest, aby ten dokument był przygotowany poprawnie, niezależnie i w sposób nie budzący wątpliwości Organów – najlepiej przez doświadczonych specjalistów (w Eko-Projekt – nie tylko sporządzamy dokumenty, ale również reprezentujemy naszych Klientów w toku całego postępowania!).

Weryfikacji w toku postępowania podlegają m.in.:

 • wpływ przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji do powietrza, hałasu, emisji ścieków i odpadów
 • wpływ na przyrodę i krajobraz kulturowy,
 • możliwość wystąpienia awarii lub katastrof (budowlanych i naturalnych),
 • opinia społeczeństwa (postępowanie jest jawne i społeczeństwo może zgłaszać wnioski czy sprzeciw dotyczące kształtu inwestycji w zasadzie na każdym etapie postępowania).

Opiniowanie inwestycji na etapie Raportu oddziaływania na środowisko powinno potrwać przeważnie od 30 do 90 dni od dnia złożenia wniosku (wraz z załączonym raportem oddziaływania na środowisko).

FAQ:

1. Po co wydawana jest decyzja środowiskowa?

Procedura ubiegania się o decyzję środowiskową ma jeden główny cel – ukształtować nową inwestycję w taki sposób, aby miała jak najmniejszy wpływ na środowisko.

2. Kto musi wnioskować w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzji środowiskowej potrzebują przedsięwzięcia mogące potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ich klasyfikacja znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

3. Kiedy przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

Ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest w przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko. Potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko inwestycje mogą być poddane takiej ocenie, ale o tym decyduje organ wydający decyzję.

 

Oceń artykuł

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – procedura

5 / 5 na podstawie 2 głosów