Nowelizacja Ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz Ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, jak również innych ustaw, została uchwalona bez poprawek przez Senat 2 sierpnia 2019 roku. Co to oznacza? Przede wszystkim:

Szanowni Państwo,

6.08.2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Poniżej prezentujemy zmiany prawne, które wynikają z treści Ustawy.

Szanowni Państwo, 

24 lipca Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 roku, związaną ze zmianą ustawy o odpadach, a także z przekształceniem innych ustaw. Zatwierdzona przez Prezydenta nowa ustawa,  będzie funkcjonowała od 13 sierpnia 2019 roku. 

Jedna z ostatnich w 2018 r. nowelizacji Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadziła bardzo istotne zmiany w kryterium oceny i kwalifikacji strony postępowania administracyjnego podczas procedury wydania decyzji środowiskowej. Aktualnie na podstawie art. 74 ust. 3a. w/w ustawy:

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy dla Państwa małe kompendium związane z konsekwencjami naruszeń Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową. Warto się z nim zapoznać, zapraszamy do lektury.

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się nowy projekt rozporządzenia traktującego o przedsięwzięciach, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Nowe przepisy zakładają zaostrzenie w pewnych punktach oraz liberalizację w innych obszarach. Jakich modyfikacji można się spodziewać?