W dniu 08.09.2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 1648).

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachz dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest bardzo ważna przede wszystkim z uwagi na zmianę konsekwencji dotyczących postępowania niezgodnie z niektórymi przepisami ww. ustaw, a w tym nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za nierzetelnie prowadzoną ewidencję odpadów.

Są też aspekty pozytywne tj. wydłużenie okresu magazynowania odpadów.

Poniżej najważniejsze zmiany:

1) dodanie w ustawie o utrzymaniu czystości (…) rozdziału 2a Obowiązku wytwórców odpadów komunalnych, a w nim:

 • doprecyzowanie obowiązku selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych,
 • wymóg, aby w postanowienia umowy na odbiór odpadów komunalnych zapewniały odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie gminnym oraz właściwym rozporządzeniu właściwym w sprawie selektywnej zbiórki,
 • zmiana zapisów dotyczących udziału w systemie gminnym odbioru odpadów (możliwość wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały w sprawie regulaminu, lub w przypadku nowej nieruchomości od jej powstania, w tym przypadku obowiązek przedłożenia kopii umowy z innym odbiorcą i przedłożenia oświadczenia),
 • wprowadzenie sankcji za niewykonywanie obowiązków m.in. w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie gminnym – w postaci kary grzywny,
 • umożliwienie gminom wprowadzenie obowiązku stosowania oznakowania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli na identyfikację właścicieli nieruchomości, na których są wytwarzane odpady komunalne.

2) w ustawie Prawo ochrony środowiska:

 • wprowadzenie możliwości skontrolowania tylko części instalacji przed wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • zmiany dotyczące prowadzenia pomiarów hałasu przed wydaniem decyzji.

3) w ustawie o odpadach:

 • wydłużenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów do 3 lat (dot. odpadów nieprzeznaczonych do składowania) – wliczając okres rozpoczęty przed dniem wejścia w życie ustawy,
 • uchylenie przepisu (art. 25 ust. 4a) dot. magazynowania odpadów, ograniczonej do połowy ilości określonych w decyzji (dot. zbierania lub przetwarzania),
 • możliwość weryfikacji przez WIOŚ dostępu do monitoringu wizyjnego (po ustaleniu terminu „próbnego logowania”),
 • rozszerzenie katalogu odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia monitoringu wizyjnego,
 • wprowadzenie możliwości skontrolowania tylko części instalacji przed wydaniem zezwolenia,
 • uwzględnienie możliwości wydania w przez Organ zezwolenia (zbieranie, przetwarzanie odpadów), pomimo negatywnej opinii WIOŚ - w przypadku, gdy Organ stwierdzi, że niespełnienie wymagań nie spowoduje zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska,
 • wykreślenie art. 175 uo z oświadczenia o niekaralności,
 • skrócenie okresu, po którym wygasa decyzja, w przypadku nie rozpoczęcia działalności objętej zezwoleniem (z dwóch lat do roku od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne) – dotyczy decyzji wydanych po wejściu w życie ustawy,
 • wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych za: zlecanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru BDO oraz nieprowadzenie ewidencji odpadów w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym – do naruszeń popełnionych przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe – administracyjna kara od 1 000 zł do 1 000 000 zł,
 • zmniejszenie minimalnej wartości kar administracyjnych za niezgodne z ustawą postępowanie z odpadami na od 1000 zł (zamiast 5000 i 10000),
 • uchylenie sposobu określenia wysokości kary za niezgodne zbieranie lub przetwarzanie odpadów na podstawie zał. 6 do ustawy, natomiast wprowadzenie obowiązku ustalenia kary uwzględniając ilość i właściwości odpadów, okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz przesłanki określone w art. 199 uo),
 • uchylenie przepisu dot. kary w podwójnej wysokości, w przypadku zbierania/przetwarzania odpadów bez zezwolenia lub niezgodnie z zezwoleniem,
 • dodaje się nowe rodzaje odpadów niepalnych w zał. 2a do ustawy.

Ustawa wchodzi w życie 23 września 2021 r.

 

Oceń artykuł

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 1648).

5 / 5 na podstawie 2 głosów