W dniu 08.09.2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 1648).

Tak oczekiwany projekt nowelizacji Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz innych ustaw, wchodzących w skład tzw. pakietu ROP, już wkrótce, po ostatnich konsultacjach i uściśleniach, zacznie obowiązywać. Co to oznacza dla przedsiębiorców? W jaki sposób planowane zmiany są uzasadniane przez prawodawcę? Jaki jest ich cel?

Każda inwestycja, która może oddziaływać na środowisko (szczegółowy katalog przedsięwzięć określa rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 września 2019 r.) wymaga uzyskania przed jej realizacją decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. To tzw. decyzja środowiskowa – procedura jej uzyskania może zamknąć się w kilku krokach, ale może też znacząco się skomplikować. Wyjaśniamy, jak z powodzeniem przejść przez cały ten proces!

8 lipca 2021 roku Sejm uchwalił nowe regulacje w obrębie kilku ustaw – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Projekt m.in. liberalizuje procedury zmiany i wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów nawet po otrzymaniu negatywnej opinii od WIOŚ. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Wyjaśniamy!

Do ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zobowiązany jest inwestor, którego działalność może znacząco oddziaływać na środowisko, i którego przedsięwzięcie kwalifikuje się pod zapisy Rozporządzenia z dn. 26 września 20219 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Po przeprowadzeniu przedmiotowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub odstąpieniu od niej, właściwy organ wydaje decyzję środowiskową. Czy można się od niej odwołać lub ją zaskarżyć? W jaki sposób przebiega wzruszenie decyzji środowiskowej? Co pokazuje analiza polskiego orzecznictwa?

Dbałość o środowisko to wyzwanie dla całego społeczeństwa. Dlatego też każdy może uzyskać informację o aktualnym stanie środowiska oraz brać udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięć, które mogą mieć choćby potencjalny negatywny wpływ na jego stan. Każda tego typu inwestycja wymaga też uzyskania stosownej zgody na jej rozpoczęcie. Wszystkie te kwestie są regulowane przepisami polskiego prawa.