Październik 2023 roku to czas dużych zmian dla producentów biogazu rolniczego. Od początku tego miesiąca weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o OZE wprowadzająca rejestr wytwórców biogazu rolniczego. Aby znaleźć się w tym rejestrze, konieczne będzie uzyskanie wpisu od Dyrektora Generalnego KOWR. Jakie są warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego? Jak złożyć odpowiedni wniosek? Z pomocą przychodzi ten artykuł.

Kiedy należy złożyć wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego?

Nowa wersja ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478) obowiązuje od 1 października 2023 r. Od tego dnia wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego mają dwa miesiące na złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Termin ten obowiązuje tych wytwórców, którzy rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej przed wejściem w życie nowelizacji ustawy. Natomiast wszyscy przedsiębiorcy, którzy dopiero zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego lub wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego powinni uzyskać wpis do rejestru jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego to wykaz prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Aktualna wersja rejestru jest publikowana na stronie internetowej KOWR, gdzie każdy może zapoznać się z listą wytwórców oraz danymi dotyczącymi działalności podawanymi we wniosku. Gdy wytwórca zostanie wpisany do rejestru, jest zobowiązany do informowania o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze (np. o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej lub jej zakończeniu) w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany.

Jak wygląda wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego?

Aby znaleźć się w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami do Dyrektora Generalnego KOWR. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej KOWR. Należy zawrzeć w nim podstawowe informacje na temat prowadzonej działalności (miejsce jej wykonywania oraz dane kontaktowe przedsiębiorcy), a także określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazowni rolniczych (w jakim układzie wytwarzana jest energia elektryczna z biogazu oraz w jakim celu wytwarza się biometan lub biogaz). Ponadto we wniosku należy podać dane na temat rocznej wydajności instalacji OZE w odpowiedniej rubryce zależnej od wybranego rodzaju działalności.

Jednym z warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Dlatego do wniosku o wpis należy dołączyć oświadczenie wytwórcy biogazu rolniczego o terminowych płatnościach. Poza tym wśród załączników powinno znaleźć się oświadczenie wytwórcy o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków, a także potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Opłata ta wynosi 616 złotych, a jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika, należy powiększyć ten koszt o dodatkowe 17 złotych.

Jak długo trzeba czekać na decyzję?

Dyrektor Generalny KOWR ma na podjęcie decyzji o wpisie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. W tym czasie może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia braków formalnych, jeśli we wniosku nie znalazły się kluczowe informacje o instalacjach odnawialnego źródła energii lub dane osobowe wnioskującego są niepełne. W ciągu tygodnia od złożenia wniosku Dyrektor KOWR może także podjąć decyzję o niewpisaniu wytwórcy do rejestru, jeśli ten np. zalega z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast jeśli pismo nie będzie zawierało żadnych braków, a wytwórca wywiązuje się ze swoich obowiązków, maksymalnie po 7 dniach od złożenia wniosku może liczyć na wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego. W przypadku przedsiębiorców, którzy dopiero będą uruchamiać biogazownię, mogą oni rozpocząć prowadzenie działalności po upływie 14 dni od momentu złożenia wniosku do KOWR.

Gdzie złożyć wniosek o wpis do rejestru?

Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego powinien zostać złożony do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Można tego dokonać zarówno osobiście, jak i listownie lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP. W każdym przypadku możemy Państwu pomóc – nie tylko z wysyłką wniosku, lecz również z jego odpowiednim wypełnieniem. Jesteśmy biurem konsultingowym od lat zajmującym się pozyskiwaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Z nami mogą Państwo mieć pewność, że wniosek nie będzie zawierał żadnych braków, co przyczyni się do wydania szybkiej decyzji. Zadbamy także o szybkie dostarczenie wniosku do urzędu.

FAQ:

1. Czy można złożyć wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego elektronicznie?

Jak najbardziej, wniosek może zostać złożony do KOWR przez platformę ePUAP. Jeśli jednak wolą Państwo tradycyjne metody, zawsze można wysłać pismo listem lub dostarczyć je osobiście do urzędu. Dostarczeniem wniosku do urzędu może zająć się także pełnomocnik, np. biuro konsultingowe Eko-Projekt, w którym pomagamy na każdym etapie składania wniosku.

2. Co zrobić, jeśli nie otrzymam decyzji od Dyrektora KOWR w ciągu 7 dni?

Jeśli Dyrektor Generalny KOWR nie wpisze przedsiębiorcy do rejestru wytwórców biogazu, a także nie wezwie go do uzupełnienia braków formalnych we wniosku w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisma, przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie działalności po upływie 14 dni od momentu wpłynięcia wniosku do urzędu.

3. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wpis do rejestru?

Do wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego należy dołączyć oświadczenie wytwórcy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, oświadczenie o zgodności z prawdą zawartych we wniosku danych i spełnieniu warunków, a także dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Oceń artykuł

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego – jak złożyć wniosek?

5 / 5 na podstawie 1 głosów