Część planowanych inwestycji mieszkaniowych i usługowych wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, jeśli przedsięwzięcia te mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja taka często może zostać wydana wyłącznie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia, dlatego wielu inwestorów chciałoby uniknąć tych dodatkowych formalności. Dzięki zmianom w przepisach, które weszły w życie od 13 września 2023 r., więcej inwestycji nie będzie wymagało wspomnianej decyzji. Jak dokładnie wyglądają te zmiany? O czym należy pamiętać, realizując inwestycję? O tym w poniższym artykule.

Jak wygląda procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) wprowadza konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Lista takich realizacji została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). Wśród nich znaleźć można np. realizację inwestycji drogowej czy budowę parkingu samochodowego, garaży, osiedla mieszkaniowego lub galerii handlowej.

Jeśli planowana inwestycja znajduje się na wskazanej liście, konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej do odpowiedniego urzędu – np. starostwa powiatowego, urzędu miasta, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Gdy z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, urząd w każdym przypadku przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia. Natomiast jeśli oddziaływanie jest jedynie potencjalne, decyzja o przeprowadzeniu oceny będzie zależeć od urzędu.

Jakie inwestycje wymagały uzyskania decyzji przed 13 września 2023 r.?

Do 12 września 2023 r. uzyskania decyzji środowiskowej wymagały m.in. garaże, parkingi lub zespoły parkingów (w tym te budowane na potrzeby galerii handlowych, zabudowy mieszkaniowej lub hoteli) o powierzchni nie mniejszej niż:

a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody,

b) 0,5 ha na innych obszarach.

Zostały określone jako przedsięwzięcia potencjalnie mogące znacząco wpływać na środowisko, przez co to, czy zostanie przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia, zależy wyłącznie od decyzji odpowiedniego urzędu, do którego wpłynął wniosek o wydanie decyzji. Niemniej jest to procedura przedłużająca proces realizacji inwestycji mieszkaniowych lub usługowych, dlatego wprowadzono pewne zmiany w polskim prawie.

Jakie zmiany wchodzą w życie od 13 września 2023 r.?

Z dniem 13 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724). Zgodnie z nim garaże i parkingi wymagają teraz decyzji środowiskowych, gdy ich powierzchnia jest nie mniejsza niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody,

b) 1 ha na innych obszarach.

To duża zmiana pozwalająca inwestorom na budowę większych inwestycji bez konieczności załatwiania dodatkowych formalności. Warto jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku będą obowiązywały nowe przepisy. Jeśli przed 13 września 2023 r. wobec przedsięwzięcia zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji i nie zostało ono zakończone, do tego przedsięwzięcia stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast nowe przepisy będą stosowane wyłącznie wobec tych inwestycji, wobec których jeszcze nie wszczęto postępowania lub przynajmniej jedno z postępowań w sprawie decyzji zostało zakończone przed 13 września 2023 r. Oznacza to, że nawet wycofanie wniosku o wydanie decyzji i złożenie go ponownie po wejściu w życie nowych przepisów nie sprawi, że zastosowanie znajdą nowe przepisy – rozpoczęte postępowanie jest bowiem traktowane wtedy jako niezakończone.

Szybkie i bezproblemowe uzyskanie decyzji z EKO-PROJEKT

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może być procedurą dość skomplikowaną, tym bardziej, gdy w życie weszły nowe przepisy. Jeśli nie chcą Państwo mierzyć się z tym zadaniem samodzielnie, warto zwrócić się do biura EKO-PROJEKT. Mamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji środowiskowej – przygotowujemy m.in. raporty oddziaływania na środowisko oraz karty informacyjne przedsięwzięć. Z nami nie muszą Państwo martwić się tymi dodatkowymi formalnościami – dopilnujemy, aby wszystkie dokumenty zostały złożone na czas, a także, aby decyzja była dla Państwa jak najkorzystniejsza.

FAQ:

1. Jakich realizacji dotyczą nowe przepisy wchodzące w życie po 13 września 2023 r.?

Nowe przepisy dotyczą budowy garaży, parkingów samochodowych i zespołów parkingów oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na tych obszarach (całej infrastruktury parkingowej bądź garażowej). Przepisy te dotyczą również parkingów przy galeriach handlowych, osiedlach mieszkaniowych, parkach rozrywki, hotelach i innych punktach usługowych.

2. Planuję budowę parkingu o powierzchni 0,75 ha. Czy muszę otrzymać decyzję środowiskową?

Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zależy od lokalizacji inwestycji. Jeśli parking jest planowany na obszarze objętym formą ochrony przyrody (np. znajduje się na terenie parku krajobrazowego), należy uzyskać decyzję, gdy jego powierzchnia wyniesie ponad 0,5 ha. W przeciwnym wypadku powierzchnia ta wzrasta do 1 ha.

3. Jakie urzędy zajmują się wydawaniem decyzji środowiskowej?

Wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także przeprowadzaniem oceny oddziaływania przedsięwzięć zajmują się urzędy miast lub gmin, starostwa powiatowe, regionalne dyrekcje lasów państwowych, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, a także Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Oceń artykuł

Ograniczenie formalności środowiskowych dla inwestycji deweloperskich oraz usługowych

5 / 5 na podstawie 4 głosów