Procedury dotyczące transportu odpadów są określone i ujednolicone w przepisach prawnych. Niedostosowanie się do nich podlega karom pieniężnym sięgającym nawet 300 000 złotych. Wyjaśniamy, na podstawie jakich przepisów i działań narusza się procedury przemieszczania odpadów oraz jakie występują w związku z tym kary pieniężne.

Fermy drobiu są obecnie jedną z bardziej rozpowszechnionych hodowli zwierząt przemysłowych w Polsce. Ich działanie na dużą skalę wiąże się nierozerwalnie z oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze, a także emitowaniem do niego określonych ilości substancji m.in. amoniaku, pyłu, siarkowodoru oraz odpadów, które mogą pogarszać lokalne warunki środowiskowe.

Podmioty podejmujące się składowania lub magazynowania odpadów od 2018 roku muszą dostosować się do nowych przepisów, nakładających na nie obowiązek instalacji systemu kontroli, którego głównym elementem jest monitoring składowiska odpadów. Przepisy precyzyjnie określają, które podmioty muszą liczyć się z takim obowiązkiem oraz jak zorganizowany powinien być wspomniany system.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach jest jednym z obowiązków wynikających ze wpisania podmiotu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO. Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami, prowadzi Marszałek Województwa, dlatego też to do Urzędu Marszałkowskiego trafiają sprawozdania dokonywane za pośrednictwem konta w systemie BDO. Ten artykuł ma na celu przybliżenie tegorocznej procedury składania sprawozdań BDO i dać odpowiedzi na poniższe kwestie:

Środowisko naturalne jest dobrem narodowym, które chronione jest przez prawo polskie oraz unijne. Restrykcje prawne mają na celu zabezpieczenie przyrody przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, zwłaszcza wynikającymi z działalności przedsiębiorstw. Firmy, które korzystają ze środowiska lub w nie ingerują, muszą być zaznajomione z normami ustawy o ochronie środowiska. Jeśli przedsiębiorstwa nie mają tak specjalistycznej wiedzy, to koniecznie przy działaniach powinny korzystać z pomocy prawnika lub specjalisty zaznajomionego z prawem ochrony środowiska, aby nie narazić się na poważne sankcje.

Opłaty za korzystanie ze środowiska muszą uiszczać te firmy i osoby fizyczne, których działalność w negatywny sposób wpływa na przyrodę i ekosystem. Takim oddziaływaniem nazywamy emisję spalin z silników spalinowych czy kotłowni, pobór wód czy odprowadzanie ścieków, a także składowanie odpadów. Zapisy wynikające z ustawy o Prawie ochrony środowiska normują kwestie tego, kto i w jakich okolicznościach jest zobowiązany uiścić opłaty za korzystanie ze środowiska. Poniższy artykuł dotyczy opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.