W dniu 25 lutego 2021 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (u.o.o.ś.), a także kilku innych ustaw. Po miesiącu poprawki przegłosował senat, proponując dodatkowo dość rewolucyjne rozwiązanie - wprowadzenie do Kodeksu postępowania administracyjnego sankcji dla organizacji społecznych (w tym ekologicznych) za tak zwane naruszenie prawa procesowego. Jak ta zmiana wpłynie na procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowej?

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest coraz bardziej opłacalna z punktu widzenia inwestorów. Z roku na rok koszty założenia instalacji maleją, przy jednoczesnym wzroście wydajności paneli. Inwestorzy mogą też liczyć na wsparcie finansowe czy atrakcyjne warunki kredytowania. Trzeba jednak mieć świadomość, że budowa elektrowni solarnej wiąże się z obowiązkiem dopełnienia licznych formalnościami, a jedną z nich jest konieczność sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Co to za dokument i jak go opracować? Zapraszamy do lektury!

Bez zaprojektowanej pod konkretne wymogi i specyfikę działalności firmy produkcyjnej, hali magazynowej większość działalności z naprawdę różnych sektorów gospodarki nie byłaby możliwa! Budowa nowoczesnego magazynu wiąże się jednak z koniecznością spełnienia określonych wymogów i formalności prawnych z zakresu ochrony środowiska. Przede wszystkim trzeba uzyskać stosowną decyzję administracyjną, do czego potrzebna będzie tzw. karta informacyjna przedsięwzięcia, jeśli jest to inwestycja kwalifikowana jako potencjalnie znacząco oddziałująca na środowisko. Co to za dokument i jak go przygotować? Wyjaśniamy!

Planując inwestycję o polegającą na budowie lakierni, trzeba liczyć się z koniecznością uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. W zależności od rodzaju i skali działalności, lakiernia może oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne. Nawet jeśli wykorzystywane materiały będą ekologiczne i bezpieczne, nadal w przypadku używaniu w instalacji farb zawierających w swoim składzie lotne związki organiczne (LZO, VOC) na rozpoczęcie działalności takiego zakładu zgodę wyrazić musi odpowiedni organ. Konieczność ta wynika bezpośrednio z przepisów polskiego prawa, a jej zbagatelizowanie naraża inwestora na dodatkowe koszty (m.in. kary pieniężne, wstrzymanie procesu inwestycyjnego na etapie WZ, PnB) a co za tym idzie, niepotrzebny stres i opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia.

Od pierwszego dnia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące importu oraz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych. Nowe zasady transgranicznego przemieszczania odpadów bardziej restrykcyjnie traktują transport odpadów tworzyw sztucznych i mają na celu ochronę środowiska poprzez walkę z nielegalnymi zanieczyszczeniami. Jakie zmiany przewidują przepisy?

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), które miały działać w Polsce do końca 2020 roku, będą funkcjonować jeszcze sześć kolejnych lat! To dobra wiadomość dla inwestorów, bo działalność w SSE wiąże się z szeregiem korzyści. To z jednej strony dostęp do atrakcyjnych gospodarczo gruntów, a z drugiej pokaźne ulgi – nie trzeba płacić podatku od nieruchomości, a kwota należnego podatku dochodowego może zostać znacznie zmniejszona.