8 lipca 2021 roku Sejm uchwalił nowe regulacje w obrębie kilku ustaw – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Projekt m.in. liberalizuje procedury zmiany i wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów nawet po otrzymaniu negatywnej opinii od WIOŚ. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Wyjaśniamy!

Do ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zobowiązany jest inwestor, którego działalność może znacząco oddziaływać na środowisko, i którego przedsięwzięcie kwalifikuje się pod zapisy Rozporządzenia z dn. 26 września 20219 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Po przeprowadzeniu przedmiotowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub odstąpieniu od niej, właściwy organ wydaje decyzję środowiskową. Czy można się od niej odwołać lub ją zaskarżyć? W jaki sposób przebiega wzruszenie decyzji środowiskowej? Co pokazuje analiza polskiego orzecznictwa?

Dbałość o środowisko to wyzwanie dla całego społeczeństwa. Dlatego też każdy może uzyskać informację o aktualnym stanie środowiska oraz brać udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięć, które mogą mieć choćby potencjalny negatywny wpływ na jego stan. Każda tego typu inwestycja wymaga też uzyskania stosownej zgody na jej rozpoczęcie. Wszystkie te kwestie są regulowane przepisami polskiego prawa.

1 stycznia 2021 roku weszła w życie Ustawa z dnia 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, której istotnym elementem jest utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W dniu 25 lutego 2021 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (u.o.o.ś.), a także kilku innych ustaw. Po miesiącu poprawki przegłosował senat, proponując dodatkowo dość rewolucyjne rozwiązanie - wprowadzenie do Kodeksu postępowania administracyjnego sankcji dla organizacji społecznych (w tym ekologicznych) za tak zwane naruszenie prawa procesowego. Jak ta zmiana wpłynie na procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowej?

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest coraz bardziej opłacalna z punktu widzenia inwestorów. Z roku na rok koszty założenia instalacji maleją, przy jednoczesnym wzroście wydajności paneli. Inwestorzy mogą też liczyć na wsparcie finansowe czy atrakcyjne warunki kredytowania. Trzeba jednak mieć świadomość, że budowa elektrowni solarnej wiąże się z obowiązkiem dopełnienia licznych formalnościami, a jedną z nich jest konieczność sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Co to za dokument i jak go opracować? Zapraszamy do lektury!