Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne w sytuacji, w której firma w ramach swojej działalności gospodarczej wykorzystuje instalacje, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych. Dowiedz się, jakie szczególne uprawnienia ma organizacja ekologiczna w pozwoleniach zintegrowanych i jak przebiega proces ich wydania.

Co to jest organizacja ekologiczna?

Organizacja ekologiczna to organizacja społeczna, a jej statutowym celem działalności jest ochrona środowiska. Organizacja tego rodzaju musi działać zgodnie z prawem w zakresie ochrony środowiska, a podstawowa działalność takiego podmiotu powinna wynikać z głównego aktu założycielskiego.

Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane można określić jako licencję, która udzielana jest w ramach prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej i przemysłowej. Samo pozwolenie zintegrowane dotyczy różnego rodzaju instalacji, których działanie może powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska.

Co ważne, pozwolenie zintegrowane dotyczy konkretnej instalacji lub zespołu instalacji, a nie całego zakładu.

Kiedy organizacja ekologiczna może wziąć udział w postępowaniu?

Istnieje kilka przesłanek, zgodnie z którymi organizacja ekologiczna w pozwoleniach zintegrowanych może brać udział. Przede wszystkim instalacje, które wymagają pozwolenia zintegrowanego, wynikają z celów statutowych organizacji ekologicznej. Co więcej, o pozwolenie zintegrowane może wystąpić tylko ta organizacja ekologiczna, która prowadzi swoją działalność na rzecz ochrony środowiska lub ochrony przyrody od co najmniej 12 miesięcy.

Organizacje ekologiczne mogą wystąpić o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w przypadku:

 • nowo powstałej instalacji,
 • zmiany instalacji.

Wnioski dotyczące pozwoleń zintegrowanych mogą dotyczyć również pozwoleń zintegrowanych z odstępstwem albo zmiany pozwoleń zintegrowanych wynikających ze zmiany instalacji.

Kiedy jest wymagane posiadanie pozwolenia zintegrowanego?

Posiadanie pozwolenia zintegrowanego jest wymagane, kiedy działanie danej instalacji może wywoływać zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych i środowiskowych. Instalacją może być urządzenie techniczne albo zespół takich urządzeń, które są wykorzystywane na terenie jednego zakładu lub obiekt budowlany, którego eksploatacja może emitować do środowiska szkodliwe substancje.

Pozwolenie zintegrowane może dotyczyć między innymi instalacji:

 • które są wykorzystywane do wytwarzania energii i paliw,
 • które służą do chowu zwierząt,
 • które są ubojniami, rzeźniami albo mleczarniami,
 • służących do produkcji papieru,
 • wykorzystywanych przy obróbce metalu,
 • stosowanych w celu obróbki surowców skalnych.

Jakie instalacje mogą zostać zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego?

Nie wszystkie instalacje, które mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska, muszą posiadać pozwolenie zintegrowane. Nie jest ono wymagane w przypadku prowadzenia testów czy badań nowych produktów bądź rozwiązań technologicznych.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zostać złożony do organu ochrony środowiska, który jest właściwy ze względu na lokalizację instalacji. Może nim być np.:

 • prezydent miasta,
 • starosta,
 • marszałek województwa,
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • organ ochrony środowiska, który ma specjalne uprawnienia do wydawania pozwolenia zintegrowanego w zakresie programów gospodarki odpadami wydobywczymi.

Organ prowadzący postępowanie w zakresie wydania pozwolenia zintegrowanego organizacji ekologicznej, ma prawo odmówić dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeśli nie zostaną spełnione wszystkie warunki formalne i wynikające z przepisów regulowanych przez prawo ochrony środowiska. Warto jednak podkreślić, że specjalne uprawnienia, jakie ma organizacja ekologiczna w pozwoleniach zintegrowanych umożliwiają wniesienie środka zaskarżenia od takiej decyzji.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego – opłata rejestracyjna

Opłata rejestracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego zależy od rodzaju instalacji, ale nie może przekroczyć 12 tysięcy złotych.

Opłata skarbowa jest stała i wynosi 2011 złotych w przypadku działalności gospodarczej oraz 506 złotych, jeśli dotyczy małych firm lub działalności rolniczej.

Jeśli podmiot ubiegający się o wydanie pozwolenia zintegrowanego upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania go w sprawie, należy uiścić dodatkową opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie pozwolenia zintegrowanego

Od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego organ ochrony środowiska ma na decyzję 6 miesięcy. Jeśli wnioskujący nie spełni wszystkich niezbędnych formalności, czas ten może ulec wydłużeniu.

Większość pozwoleń zintegrowanych wydawanych jest bezterminowo. Wyjątkiem jest pozwolenie zintegrowane w ramach działalności instalacji do recyklingu statków. W tym przypadku pozwolenie wydawane jest na maksymalnie 5 lat, po czym można je przedłużyć.

Od każdej decyzji organu wydającego pozwolenie zintegrowane można się odwołać. Wnioskujący ma na to 14 dni od czasu otrzymania decyzji.

FAQ

1. Jakie rodzaje instalacji wymagają pozwolenia zintegrowanego?

Wszystkie, których działalność może prowadzić do zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska ogółem. Instalacje te zostały uwzględnione w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

2. Jaki udział ma organizacja ekologiczna w pozwoleniach zintegrowanych?

Organizacja ekologiczna może wystąpić o pozwolenie zintegrowane i brać czynny udział w całym postępowaniu, a w razie potrzeby zaskarżyć decyzję organu ochrony środowiska. Organizacja ekologiczna może ubiegać się o wydanie pozwolenia zintegrowanego, jeśli instalacja ściśle wiąże się z jej celami statutowymi.

3. Gdzie składa się wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się do organu ochrony środowiska, jaki jest odpowiedni ze względu na lokalizację instalacji. Pozwolenie zintegrowane może wydać urząd marszałkowski, starostwo powiatowe, urząd miasta, regionalna dyrekcja ochrony środowiska.

Oceń artykuł

Organizacja ekologiczna a pozwolenie zintegrowane

5 / 5 na podstawie 1 głosów