Pozwolenia zintegrowane wydawane są w związku z działalnością przemysłową. To swoista licencja, dzięki której możliwa jest legalna eksploatacja instalacji przemysłowych różnego rodzaju. Zostały one wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 20214 roku. Sprawdź, czy Twoja działalność przemysłowa wymaga pozwolenia zintegrowanego, a które instalacje są zwolnione z konieczności posiadania takiego pozwolenia. Dowiedz się, gdzie złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego i jaka opłata się z tym wiąże.

Kiedy jest wymagane posiadanie pozwolenia zintegrowanego?

Pozwolenie zintegrowane do prowadzenia instalacji jest potrzebne, jeśli Twoja działalność przemysłowa przewiduje możliwy, niekorzystny wpływ na środowisko, przede wszystkim związany w jego zanieczyszczaniem i skalą prowadzonej działalności. Sprawdź, jakie instalacje wymagają pozwolenia zintegrowanego. To między innymi:

 • instalacja do produkcji energii i paliwa,
 • instalacja do produkcji oraz obróbki metalu,
 • instalacja w przemyśle chemicznym, w tym produkcja nawozów, tworzyw sztucznych, barwników,
 • instalacja w gospodarce odpadami, w tym do składowania i magazynowania odpadów komunalnych czy odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz przetwarzania odpadów komunalnych,
 • instalacja w przemyśle mineralnym, w tym do przetwarzania surowców skalnych,
 • instalacja do produkcji papieru,
 • instalacja w ubojniach, rzeźniach i mleczarniach,
 • instalacja niezbędna do chowu drobiu lub świń.

Pozwolenie zintegrowane, a kilka instalacji

Możesz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na poszczególne instalacje, które funkcjonują w obrębie jednej działalności przemysłowej albo skorzystać z jednego, wspólnego pozwolenia zintegrowanego dla wszystkich instalacji, jakie działają na terenie jednego zakładu przemysłowego. Pozwolenia zintegrowane wydawane mogą być również na instalacje, które ich nie wymagają, ale działają na terenie zakładu, na którym wykorzystuje się również instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego. Odbywa się to wówczas na wniosek prowadzącego instalację.

Jakie instalacje mogą zostać zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego?

Pozwolenie zintegrowane do prowadzenia instalacji przemysłowej nie zawsze jest wymagane. Wydanie pozwolenia zintegrowanego nie jest konieczne, jeśli:

 • instalacja lub jej część jest wykorzystywana wyłącznie do badań,
 • instalacja lub jej część jest stosowana do testowania nowych produktów, lub procesów technologicznych,
 • instalacja lub jej część jest niezbędna w ramach rozwoju działalności zakładu.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego – wymagania

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego może złożyć tylko podmiot, który:

 • ma tytuł prawny do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego,
 • chce zrealizować nową instalację, która wymaga pozwolenia zintegrowanego,
 • korzysta z części instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego. W takim przypadku we wniosku należy wskazać zakres odpowiedzialności za eksploatację instalacji głównych podmiotów.
 • w zasadzie w niemal każdym przypadku niezbędnym procesem poprzedzającym uzyskanie pozwolenie zintegrowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, poprzedzone opracowaniem Karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu oddziaływania na środowisko w zależności kategori przedsięwzięć (tzw. I lub II lista przedsięwzięć/inwestycji).

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy złożyć do odpowiedniego organu ochrony środowiska, który jest odpowiedni, patrząc na lokalizację oraz skalę prowadzonej działalności przemysłowej. Tym samym, może być nim:

 • Prezydent miasta,
 • Starosta,
 • Marszałek województwa,
 • Regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • Organ ochrony środowiska uprawniony do wydawania pozwolenia zintegrowanego.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności z zastosowaniem konkretnej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego. Instalacja może być użytkowana dopiero po uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W niektórych przypadkach dopuszczalne jest prowadzenie próbnych rozruchów i testów maszyn i urządzeń bez pozwolenia zintegrowanego, jednak bez prowadzenia komercyjnej, regularnej produkcji.

Opłaty za wydanie pozwolenia zintegrowanego

Opłaty za pozwolenie zintegrowane dla instalacji określonych rodzajów wiążą się z kosztami rejestracyjnymi oraz skarbowymi.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego wynosi:

 • 2011 złotych, jeśli pozwolenie zintegrowane dotyczy działalności gospodarczej (duży przedsiębiorca),
 • 506 złotych, jeśli pozwolenie zintegrowane dotyczy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm lub działalności prowadzonej w rolnictwie,
 • 506 złotych, jeśli pozwolenie zintegrowane nie dotyczy działalności gospodarczej.

Opłata rejestracyjna jest indywidualna i wylicza się ją na podstawie specjalnego wzoru: O = B x WR/WP, przy czym:

 • O — wysokość opłaty rejestracyjnej,
 • B — wysokość stawki bazowej dla instalacji danego rodzaju,
 • WR — możliwa, maksymalna wielkość skali prowadzonej działalności, w której ma być zastosowana instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego,
 • WP — progowa wielkość skali prowadzonej działalności, w której ma być zastosowana instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego.

Co istotne, za wydanie pozwolenia zintegrowanego nie zapłacisz więcej, niż 12 000 złotych, nawet jeśli według obliczeń wartość opłaty jest większa.

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie pozwolenia zintegrowanego

Teoretycznie uzyskanie pozwolenia zintegrowanego nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy od momentu złożenia odpowiedniego wniosku. W praktyce czas ten może ulec wydłużeniu, na przykład w wyniku długiego czasu oczekiwania na opinię czy niedopełnienia wszystkich formalności lub braków merytorycznych przez wnioskodawcę.

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji działających na terenie jednego zakładu wydawane jest bezterminowo, chyba że wnioskodawca domaga się określenia terminu ważności takiego pozwolenia. Wyjątkiem jest również pozwolenie zintegrowane wydawane dla zakładów, które prowadzą recykling statków. W takich przypadkach pozwolenie zintegrowane wydawane jest na okres nie dłuższy, niż 5 lat. Pamiętaj, że pozwolenie zintegrowane może zostać cofnięte, na przykład w przypadku, w którym eksploatacja instalacji nie jest prawidłowa albo stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub zagrożenie dla środowiska.

FAQ:

1. Kiedy pozwolenie zintegrowane dla instalacji jest wymagane?

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji wymagane jest ze względu na charakterystykę techniczną instalacji i kiedy przyczynia się ona do zanieczyszczenia środowiska. To między innymi instalacje w przemyśle chemicznym, energii i paliwa, odpadów czy metalu. To również instalacje w ubojniach i rzeźniach bądź niezbędne do chowu drobiu lub świń.

2. Jaki organ wydaje pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji wydaje organ ochrony środowiska, który jest właściwy ze względu na lokalizację eksploatacji instalacji. Może nim być Prezydent miasta, starosta, marszałek województwa czy regionalny dyrektor ochrony środowiska.

3. Kiedy nie wymaga się pozwolenia zintegrowanego?

Pozwolenie zintegrowane nie jest wydawane, jeśli instalacja działa w fazie badań, do testowania nowych produktów albo w ramach rozwoju technologicznego. Pozwolenie zintegrowane nie jest też wymagane dla instalacji, które nie stwarzają ryzyka, jakim jest zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych.

Oceń artykuł

Czy potrzebujesz pozwolenia zintegrowanego?

5 / 5 na podstawie 1 głosów