Ze względu na silną politykę ekologiczną Unii Europejskiej oraz rosnącą świadomość i odpowiedzialność, a więc też działalność prośrodowiskową firm i instytucji na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ochrony środowiska. Gdzie znajdują zatrudnienie, czym się zajmują? Jak kształtują się możliwości – czyli co po ochronie środowiska można robić? O tym w naszym artykule. Sprawdź!

Co po ochronie środowiska?

Absolwent magisterskich lub inżynierskich studiów na kierunku ochrona środowiska ma naprawdę spore i różnorodne możliwości kształtowania swojej ścieżki zawodowej. Z jednej strony wiele zależy od wybranej specjalizacji, która zapewnia kompetencje w określonej dziedzinie, a to m.in.:

 • zarządzanie ochroną środowiska,
 • technologie w ochronie środowiska,
 • ochrona i kształtowanie zasobów wodnych, 
 • gospodarka odpadami,
 • ochrona i kształtowanie krajobrazu, 
 • proekologiczne systemy produkcji żywności,
 • ochrona środowiska w motoryzacji,
 • ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.

Z drugiej bez względu na wybraną specjalność studia na tym kierunku dają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy jako specjalista ds. ochrony środowiska, który zajmuje się m.in.:

 • identyfikacją i nadzorowaniem oddziaływań różnych instytucji na środowisko,
 • minimalizowaniem negatywnego wpływu tych oddziaływań na środowisko,
 • zapewnieniem działania firm i instytucji zgodnie z wymaganiami prawnymi, 
 • prowadzeniem, nadzorowaniem czy weryfikacją przebiegu procesów uzyskania pozwoleń, decyzji administracyjnych i stosownych umów,
 • realizacją i nadzorowaniem wymaganej prawnie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska, 
 • inicjowaniem podejmowania różnych działań zmierzających do ograniczenia oddziaływania firmy czy instytucji na środowisko,
 • współpracą z poszczególnymi działami danej instytucji przy realizacji jej celów i zadań dotyczących ochrony środowiska (czyli polityki środowiskowej), 
 • uczestnictwem w kontrolach prowadzonych przez zewnętrzne organy, a także udzielaniem wyjaśnień i realizowaniem ewentualnych zaleceń pokontrolnych. 

Celem pracy specjalisty w zakresie ochrony środowiska jest zapewniać użytkowanie środowiska przez dane przedsiębiorstwo albo instytucję w sposób zgodny z wymaganiami prawnymi i dobrymi praktykami, a więc ograniczać szkodliwość działalności gospodarczej na klimat, ekosystemy i ludzi.

Co po ochronie środowiska konkretnie można robić? 

Jakie są zawody związane z ochroną środowiska?

Specjalista ochrony środowiska może pracować w wielu branżach, obejmować różne funkcje w zależności od zakresu obowiązków (bo np. zostać specjalistą ds. pozwoleń środowiskowych) i rozszerzać swoje kompetencje o pokrewne dziedziny. Mając kilka lat doświadczenia, ma szansę awansować na stanowiska zarządcze bądź kierownicze. 

Może też rozwijać się i specjalizować w kierunku zarządzania środowiskowego, w tym systemów zarządzania, bądź przeprowadzania audytów środowiskowych, albo zdobyć nowy zawód, np. strażnika ochrony przyrody czy edukatora ekologicznego.

Specjalista ds. ochrony środowiska znajdzie pracę m.in. w biurach projektowych i firmach konsultingowych, inspektoratach ochrony środowiska, organach rządowych i samorządowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, stacjach czy laboratoriach monitorujących środowisko, w zakładach przemysłowych, a także w instytucjach naukowych i badawczych. Osób z takimi kompetencjami na już potrzeba też w branży odnawialnych źródeł energii.

Projekty, decyzje i konsulting w zakresie ochrony środowiska

Dzisiaj praca w ochronie środowiska to w dużej mierze wsparcie przedsiębiorstw lub instytucji z różnych gałęzi przemysłu w kształtowaniu ich inwestycji w taki sposób, by jak najmniej obciążały środowisko naturalne. Czyli z jednej strony są to działania na rzecz rozwoju gospodarczego, a z drugiej zapobieganie dewastacji – ograniczanie negatywnego wpływu gospodarki na powietrze, glebę, wodę, zwierzęta i rośliny oraz ludzi. Realizuje się je poprzez nadzorowanie przestrzegania przez firmy i organizacje przepisów ochrony środowiska oraz uzyskiwanie decyzji środowiskowych i pozwoleń zintegrowanych. Tym zajmujemy się w Eko-projekt – i nieustannie szukamy pracowników na dwa stanowiska:

 • Specjalista ds. ochrony środowiska – który jako samodzielny konsultant, opiekun firm nadzoruje przestrzeganie przez nie przepisów prawa, opracowuje dokumentację niezbędną do przygotowania wniosków o wydanie pozwoleń czy uczestniczy w kontrolach organów inspekcji. 
 • Specjalista ds. pozwoleń środowiskowych, który sporządza dokumenty i zarządza całym procesem uzyskiwania decyzji środowiskowych czy pozwoleń dla naszych klientów jako samodzielny pracownik działu projektowego.

Przejdź do zakładki „Kariera” i dowiedz się więcej!

Monitoring środowiska, organy rządowe i samorządowe

Absolwent studiów na kierunku ochrona środowiska znajdzie też pracę w organach i instytucjach monitorujących stan środowiska naturalnego, takich jak np. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, a także wojewódzkie inspektoraty czy regionalne zarządy. Do obowiązków pracownika takich organizacji należy m.in. przestrzeganie przepisów, kontrola norm i stężeń emisji szkodliwych substancji, przygotowywanie raportów czy realizacja działań na rzecz zapobiegania powstawania szkód w środowisku.

Ochrona i kształtowanie środowiska oraz gospodarka komunalna to także zadania dla urzędników administracji samorządowej. Uzyskanie odpowiednich kompetencji daje perspektywę na podjęcie pracy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – a więc i szansę na własny wkład we współtworzenie prawa i polityki ekologicznej.

Gospodarowanie odpadami i gospodarka wodno-ściekowa

Możliwość podjęcia pracy po studiach z zakresu ochrony środowiska daje też branża gospodarki odpadami – firmy i organizacje zajmujące się wywozem, składowaniem i utylizacją śmieci działają w zasadzie w każdej większej miejscowości. Specjalista ds. ochrony środowiska zajmuje się w takiej organizacji m.in. ewidencjonowaniem oraz nadzorowaniem bezpiecznego i zgodnego z prawem magazynowania i przetwarzania odpadów. Kolejnym niezwykle ważnym dla środowiska (i ludzi) zajęciem jest praca w przedsiębiorstwach wodociągowych – przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Niezwykle odpowiedzialna, ale daje poczucie misji i spełnienia.

Edukacja i badania wspierające ochronę środowiska

Magister ochrony środowiska nie musi kończyć swojej przygody z uczelnią. Może też rozpocząć karierę naukową na uniwersytecie albo w instytucji naukowej czy prywatnej firmie badawczej, pracując nad nowymi rozwiązaniami w zakresie ekologii. Inna możliwość, dla lubiących dzielić się swoją wiedzą z innymi, to zawód edukatora ekologicznego (znajdziesz go nawet w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej). Taka osoba, jak sama nazwa wskazuje, edukuje społeczeństwo (mieszkańców, firmy i organizacje) w sferze ekologii i postaw przyjaznych środowisku. Edukatorzy pracują m.in. w organizacjach pozarządowych i placówkach oświatowych czy też w przedsiębiorstwach gospodarki wodnej. Studia na kierunku ochrona środowiska w połączeniu z kwalifikacjami pedagogicznymi dają też możliwość pracy z dziećmi i młodzieżą.

FAQ:

1. Praca po ochronie środowiska – co można robić?

Ukończony kierunek ochrona środowiska to możliwość pracy zarówno w prywatnych firmach projektowych i konsultingowych (np. uzyskiwanie pozwoleń i decyzji), jak i w organach i instytucjach państwowych (w inspektoratach) bądź w przedsiębiorstwach wodociągowych czy gospodarki odpadami. Inna perspektywa? Działalność badawcza, naukowa lub edukacyjna.

2. Praca: ochrona przyrody. Jak zdobyć zawód?

Podstawowe kompetencje do pracy w ochronie przyrody daje ukończenie zawodowej szkoły na kierunku technik ochrony środowiska oraz studiów na tym lub pokrewnym kierunku (np. ekologia, inżynieria środowiska czy biogospodarka).

3. Jakie kompetencje ma technik ochrony środowiska?

Technik ochrony środowiska ma kompetencje do m.in. oceny stanu zanieczyszczeń środowiska na podstawie prowadzonych badań technologicznych i wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska.

Poznaj naszą ofertę: Praca ochrona środowska Poznań.

Oceń artykuł

Gdzie można pracować po ochronie środowiska?

3 / 5 na podstawie 4 głosów