Wszystkie niezbędne procedury związane z transgranicznym transportem odpadów pomiędzy krajami zawierają się w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. L 190 z 12.7.2006). Dodatkowo, aby móc zastosować te zasady w polskich warunkach prawnych, konieczne jest zapoznanie się z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. 2007 r., nr 124 poz. 859), która zawiera bardziej szczegółowe informacje.

Wraz z początkiem roku 2017 zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W porównaniu do poprzedniej wersji znalazły się w niej całkowicie nowe wymagania, które odnoszą się do Raportu oddziaływania na środowisko, a także Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Demontaż zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych w celu recyklingu lub regeneracji to jedna z popularnych metod odzysku odpadów. Czy podjęcie działań tego typu związane jest z obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej? Co na ten temat mówi prawo? Zapraszamy do lektury.

Aktualnie po wprowadzeniu w życie od 4 września 2015 r. przepisów nowelizujących art. 72 ust. 3 Ustawy o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko decyzja środowiskowa jest ważna 6 lat (od momentu uzyskania zgodnie z art. 130 KPA klauzuli ostateczności).

Od 5.09.2014 r. w związku z nowym brzmieniem art. 188 ust. 1 Prawa ochrony środowiska zmienionym przez Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Pozwolenia zintegrowane wydawane są na czas nieoznaczony (bezterminowy).

Zasady dotyczące pozwoleń zintegrowanych w zakresie ochrony środowiska naturalnego zostały znacznie zmodyfikowane przez niedawno wprowadzoną Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych.