Szanowni Państwo,

6.08.2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Poniżej prezentujemy zmiany prawne, które wynikają z treści Ustawy.

1. Najistotniejsze zmiany prawne dotyczące odpadów:

 • W przypadku odpadów innych niż niebezpieczne, okres ich magazynowania wynosi 3 lata.
 • Zarówno odpady niebezpieczne, komunalne, jak i palne można magazynować maksymalnie przez rok. W skład odpadów palnych wchodzą m.in. substancje łatwopalne, oleje i inne środki, tworzywa sztuczne, papier i tektura, tekstylia, odpady wielkogabarytowe, opony, odpady gumowe, drewno i materiały drewnopochodne, sorbenty (np. szmaty i ścierki) czy odpady wielomateriałowe.
 • Pozostałe rodzaje odpadów można magazynować maksymalnie przez 3 lata.
 • Przepisy, które dotyczą transportu odpadów do odbiorców nieposiadających prawidłowych zezwoleń lub osoby transportującej, która nie spełnia wymogów w zakresie transportu odpadów, np. brak wpisu do BDO, zostały mocno doprecyzowane. W przypadku zatrzymania pojazdu przez służby (np. policję czy inspekcję transportu drogowego), zostanie on przekierowany do najbliższego miejsca, które zostało wyznaczone w wojewódzkim planie gospodarowania odpadami. Aż do momentu wyjaśnienia sprawy, pojazd musi pozostać w w/w miejscu. Wytwórca odpadów ponosi koszty postoju pojazdu za każdy dzień.

2. Uzupełnienie obowiązków dla jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, które proponują torby na zakupy z tworzywa sztucznego swoim klientom:

 • Wszystkie torby z tworzywa sztucznego niezależnie od grubości będą objęte opłatą recyklingową. Z obowiązku wykluczone są bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego, których grubość nie przekracza 15 mikrometrów – stanowią wymóg higieniczny oraz podstawowy środek do pakowania żywności luzem.
 • Wszyscy przedsiębiorcy są zobligowani do wpisu w rejestrze BDO, uwzględniając przy tym informację odnośnie do rodzaju prowadzonej działalności i miejscu jej prowadzenia.
 • Wnioski o wpis do rejestru BDO będą przyjmowane ostatecznie do 31 grudnia 2019 roku. Do dnia uzyskania wpisu, podmioty gospodarcze mogą prowadzić swoją działalność bez niego.
 • Raz w roku na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek złożenia sprawozdania, w którym określi liczbę nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Raporty powinny być składane w urzędzie marszałkowskim.
 • Opłaty recyklingowane uiszczane są co kwartał – do 15 dnia miesiąca po kwartale należy ją uiścić na dedykowany rachunek bankowy marszałka województwa.
 • Od 1 września wszystkie punkty/sklepy są zobligowane do prowadzenia ewidencji nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej – pierwszy raport przedsiębiorcy muszą złożyć za okres wrzesień-grudzień 2019. Ewidencja powinna być przechowywana przez 5 lat.
 • Kwota opłaty recyklingowej nie ulega zmianie (0,20 zł/sztuka). Całkowita opłata recyklingowa za 2019 rok powinna zostać uiszczona do 15 marca 2020 roku na konto bankowe marszałka województwa, z którego została pobrana.

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Zmiana ustawy o odpadach i przepisów dotyczącej opłaty recyklingowej

4.6 / 5 na podstawie 5 głosów