Aktualnie po wprowadzeniu w życie od 4 września 2015 r. przepisów nowelizujących art. 72 ust. 3 Ustawy o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko decyzja środowiskowa jest ważna 6 lat (od momentu uzyskania zgodnie z art. 130 KPA klauzuli ostateczności).

Od 5.09.2014 r. w związku z nowym brzmieniem art. 188 ust. 1 Prawa ochrony środowiska zmienionym przez Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Pozwolenia zintegrowane wydawane są na czas nieoznaczony (bezterminowy).

Zasady dotyczące pozwoleń zintegrowanych w zakresie ochrony środowiska naturalnego zostały znacznie zmodyfikowane przez niedawno wprowadzoną Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych.