Jedna z ostatnich w 2018 r. nowelizacji Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadziła bardzo istotne zmiany w kryterium oceny i kwalifikacji strony postępowania administracyjnego podczas procedury wydania decyzji środowiskowej. Aktualnie na podstawie art. 74 ust. 3a. w/w ustawy:

Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”


W praktyce sprowadza się to do znacznego zawężenia katalogu podmiotów mogących sprzeciwiać się wydania decyzji środowiskowej – przypomnijmy, iż podmiot nie będący stroną postepowania nie może złożyć odwołania od decyzji środowiskowej.

Z jednej strony w/w regulacja wydaje się prawidłowa w przypadkach kiedy strona skarżąca ma intencje pozaśrodowiskowe i pozamerytoryczne.

Z drugiej jednak strony w przypadku kiedy podmiot który nie posiada przymiotu strony ze względu na powyższe obostrzenia, chciałby się włączyć w tok procedury administracyjnej nabierając przymiotu strony ma w zasadzie do wyboru:

  • działać poprzeć bezpośredniego sąsiada planowanej inwestycji;
  • działać poprzez Organizację ekologiczną;
  • przedstawić analizę dokumentacji środowiskowej (Karty informacyjnej przedsięwzięcia lub Raportu oddziaływania na środowisko) wykazując ponadnormatywny zasięg oddziaływania na terenie do którego posiada tytuł prawny, ponieść z tego tytułu koszty nie mając tak de facto żadnej gwarancji, że Organ uwzględni jego wniosek dowodowy.

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Kto jest stroną przy wydawaniu decyzji środowiskowych?

3.7 / 5 na podstawie 10 głosów