Nowelizacja Ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz Ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, jak również innych ustaw, została uchwalona bez poprawek przez Senat 2 sierpnia 2019 roku. Co to oznacza? Przede wszystkim:

  • uproszczenie procedur wydawania decyzji środowiskowych
  • wprowadzenie nowej definicji strony postępowania, wokół której urosło już sporo kontrowersji (wyłączenie inwestorów z postępowania organizacji społecznych)
  • brak konieczności ubiegania się przez inwestorów o wypisy z rejestrów gruntów – wykluczenie etapowości jako wymogu do wydłużenia terminu ważności decyzji środowiskowej.

Najważniejsze aspekty nowelizacji:

  1. Wprowadzenie kryterium odległościowego – z treści nowelizacji wynika, iż „stroną postępowania będzie m.in. podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze 100 m od granic tego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie”.
  2. Wprowadzenie przepisów, które umożliwiają wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wydawanie decyzji środowiskowych dla inwestycji, których sami są inwestorami (np. drogi gminne) oraz rozwiązań, które eliminują opcję zaskarżania do sądów postanowień uzgadniających warunki realizacji inwestycji liniowych, przebiegających przez parki narodowe czy rezerwaty przyrody. Jednocześnie zostały wzmocnione kompetencje RDOŚ, czyli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.
  3. Wprowadzenie możliwości dostarczania wypisów z rejestrów gruntów w formie elektronicznej. Ponadto, jeśli liczba stron dokumentacji jest większa niż 10, wypis z rejestru gruntów nie jest konieczny. Dodatkowo będzie istniała możliwość publicznego obwieszczania decyzji lub udostępniania pism w BIP zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Co więcej, opiniowanie PIS, czyli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko zostanie uchylone.
  4. Minimalizacja wymagań dla autorów raportujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Zmiana na:

  • 3 lata doświadczenia (m.in. członkostwo w zespole autorskim)

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Uzyskanie decyzji środowiskowej będzie łatwiejsze

4.3 / 5 na podstawie 6 głosów