Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się nowy projekt rozporządzenia traktującego o przedsięwzięciach, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Nowe przepisy zakładają zaostrzenie w pewnych punktach oraz liberalizację w innych obszarach. Jakich modyfikacji można się spodziewać?

Zmiany w branży hodowlanej

Duże zmiany dotyczyć będą ferm norek. Planowane przepisy wprowadzają znaczne zaostrzenie warunków, w których konieczne będzie uzyskanie oceny oddziaływania na środowisko. W projekcie znajdują się zapisy, które nakładają na fermy nowe obowiązki, w zależności od ich wielkości i liczby zwierząt. Co dokładnie się zmieni?

  • Fermy powyżej 10 tys. sztuk norek będą uznawane automatycznie za przedsięwzięcie mogące zawsze oddziaływać znacząco na środowisko (dotychczas ta liczba wynosiła 84 tys. sztuk).
  • Fermy powyżej 4 tys. sztuk będą kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko i będą musiały uzyskać decyzję środowiskową.
  • Jeżeli fermy będą znajdować się na terenach form ochrony przyrody czy otulinach form ochrony przyrody wystarczy 1 tys. sztuk, aby kwalifikować inwestycję jako potencjalnie mogącą oddziaływać na środowisko.

Liberalizacja przepisów dotyczących ośrodków narciarskich

Projekt rozporządzenia zakłada doprecyzowanie definicji obszaru narciarskiego. Ma on być określany od tego momentu jako teren, który wykorzystywany jest do tworzenia tras zjazdowych oraz funkcjonowania kolei linowej - włączając w to całą powiązaną z nimi infrastrukturę. W kontekście ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej konieczność taka zajdzie, gdy:

  • Teren planowanej inwestycji będzie nie mniejszy, niż 10 ha lub też 5 ha (dla obszaru narciarskiego, który ulokowany będzie w odległości mniejszej, niż 500 m od istniejącego już ośrodka).
  • W formach ochrony przyrody albo otulinach form ochrony przyrody realizowane będą przedsięwzięcia o powierzchni powyżej 5 ha lub 2,5 ha (dla powyższego warunku, wskazującego na maksymalną odległość 500 m od innego ośrodka).

Powyższe zapisy nie mają dotyczyć torów bobslejowych oraz skoczni narciarskich. Ponadto planowane jest wykreślenie z listy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyciągów do narciarstwa wodnego. Autorzy uzasadniają powyższe zmiany, wskazując na ich pozytywny wpływ na rozwój polskiego sektora turystyki.

Przemysł wydobywczy pod większą kontrolą

Ważne zmiany dotyczą branży wydobywczej, a konkretnie poszukiwań i prób wydobycia gazu łupkowego. Nowe przepisy przewidują zmianę dotychczasowych uwarunkowań obligujących do ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej. Od tej pory odwiert o głębokości większej niż 1000 m będzie kwalifikował przedsięwzięcie do grupy tych, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. To duża zmiana, biorąc pod uwagę, że dotychczasowa granica wynosi 5000 m. Zmiana związana jest z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 31 maja 2018 r.

To jednak nie wszystko. Projekt rozporządzenia zakłada również zmianę dotyczącą kwalifikacji działalności polegającej na wydobyciu kruszyw ze śródlądowych wód powierzchniowych oraz z obszarów morskich znajdujących się w zasięgu oddziaływania Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że surowce pozyskiwane z wód, jak np. żwir wybierany z odsypisk rzecznych, będą objęte przepisami odnoszącymi się do eksploatacji kopalin.

Pozostałe poprawki

Oprócz powyższych zmian, w rozporządzeniu znaleźć można szereg mniejszych modyfikacji. Z konieczności ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej mają zostać wyłączone tartaki i stolarnie, które posiadają urządzenia do impregnacji drewna, a także instalacje przeznaczone do produkcji kotłów, blaszanych pojemników i betonu (jeżeli jego produkcja przewyższa 15 t na dobę). Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostaną także włączone wszelkie zabiegi skupiające się na regulacji wód. Dotychczasowy przepis, zawierający dopisek o regulacji do celów żeglugowych budzi poważne trudności interpretacyjne, co prowadzi do niespójnych decyzji i wyroków.

Projekt rozporządzenia został przyjęty przez Radę Ministrów, a zatem można spodziewać się rychłego wejścia powyższych przepisów w życie. Zmiany mogą wpłynąć na konieczność podjęcia działań urzędowych ze strony licznych przedsiębiorstw, a w części z nich znacznie ułatwiają ścieżkę legislacyjną.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321402/12578819/12578820/dokument386828.pdf

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Nowe zasady dotyczące ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowych

5 / 5 na podstawie 3 głosów