Przeniesienie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z jednego przedsiębiorcy na drugiego jest w aktualnym stanie prawnym możliwe. Aby tego dokonać, należy dopełnić określone w KPA formalności, spełnić określone warunki i uiścić stosowne opłaty. Podpowiadamy, kiedy wydanie DUŚ jest konieczne i jakie kroki należy wykonać, aby przenieść decyzję na innego przedsiębiorcę.

Kiedy konieczne jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (nazywana w skrócie decyzją środowiskową lub DUŚ) wydawana jest dla konkretnego przedsięwzięcia, którego rozpoczęcie może mieć negatywny wpływ na środowisko. Jej wydanie jest konieczne, np. wtedy, gdy w wyniku przedsięwzięcia podejmowane są następujące działania:

 • emisja do powietrza pyłów lub gazów,
 • pobór znacznej ilości wody,
 • składowanie odpadów,
 • wpływ na ukształtowanie terenu, a także strukturę ziemi,
 • zrzuty ścieków,
 • emisja hałasu (pomiary hałasu),
 • usuwanie roślinności,
 • emisja odorów

DUŚ jest decyzją administracyjną, którą wydaje przeważnie prezydent miasta, wójt lub burmistrz, w szczególnych przypadkach inne Organy np. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w przypadku terenów zamkniętych. Decyzja środowiskowa ma znaczący wpływ na kształt planowanego przedsięwzięcia i projektu budowlanego, a jej celem jest ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna także wtedy, gdy przedsiębiorca ubiega się o wydanie innych decyzji czy pozwoleń, takich jak np.:

 • pozwolenie na budowę,
 • zgłoszenie robót budowlanych
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • decyzje z zakresu gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, łucznictwa, rolnictwa, rybołówstwa czy turystyki.

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Ustawa z dn 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że DUŚ jest decyzją administracyjną, jej przeniesienie stanowi wyjątek w przepisach prawa oraz orzecznictwie sądowym. Kiedy i w jakich okolicznościach przeniesienie tej decyzji jest możliwe?

Przeniesienie DUŚ – podstawa prawna

Zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego wskazują, że organ administracyjny może przenieść uprawnienia i obowiązki opisane w decyzji administracyjnej (wydanej dla jednego podmiotu) na rzecz innego przedsiębiorcy tylko wtedy, gdy działa na podstawie konkretnego przepisu prawnego. W przypadku DUŚ podstawa prawna została opisana w artykule nr 72a, ustęp 1., wspomnianej wcześniej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Treść artykułu to: „organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji”.

Jakie warunki muszą spełnić strony w postępowaniu o przeniesienie DUŚ

Przedsiębiorcy, między którymi ma zostać przeniesiona decyzja środowiskowa, są stronami w postępowaniu. Obie strony muszą spełnić następujące warunku:

 • Przedsiębiorca, na którego ma zostać przeniesiona DUŚ, musi zaakceptować wszystkie warunki zawarte w decyzji, a co za tym idzie – zarówno prawa, jak i obowiązki.
 • Przedsiębiorca, który był pierwotnym adresatem DUŚ, zobowiązany jest do wskazania konkretnego podmiotu gospodarczego, na którego ma zostać przepisana decyzja i wyrażenia na to pisemnej zgody.

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – instrukcja KROK PO KROKU

Krok 1. Złożenie wniosku i dokonanie niezbędnych opłat

Wniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej składa podmiot gospodarczy, który chce przejąć prawa i obowiązki wynikające z decyzji. Dokument należy złożyć do organu, który wydał DUŚ, czyli prezydenta miasta, wójta lub burmistrza. Należy złożyć go do 6 lat od wydania ostatecznej decyzji. Wyjątek stanowią inwestycje, które są wykonywane etapami – w takich sytuacjach wniosek można składać nawet do 10 lat od wydania DUŚ.

Należy także uiścić opłatę skarbową w wysokości 105 zł – za przeniesienie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Jeśli w imieniu wnioskodawcy działa jego pełnomocnik, konieczne jest także dokonanie opłaty w wysokości 17 zł.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wspomniane w poprzednim punkcie oświadczenia obu stron postępowania;
 • pełnomocnictwo – jeśli w imieniu jednej strony postępowania działa osoba fizyczna lub prawna (razem z opłatą skarbową),
 • dowód opłaty skarbowej oraz opłaty za pełnomocnictwo.

Krok 2. Uzupełnienie ewentualnych braków lub korekta błędów w złożonym wniosku

Organ, który przyjął wniosek, zobowiązany jest do jego sprawdzenia i wezwania wnioskodawcy do dokonania korekty. Czas na uzupełnienie braków to 7 dni. Jeśli w tym czasie wniosek nie zostanie skorygowany, nie będzie mógł zostać rozpatrzony.

Krok 3. Wydanie decyzji

Decyzja o przeniesieniu DUŚ na innego przedsiębiorcę powinna zostać wydana do miesiąca (a w przypadku skomplikowanych spraw do dwóch miesięcy), po złożeniu wniosku. Do 14 dni od wydania decyzji, wnioskodawca ma praw złożyć odwołanie samorządowego kolegium odwoławczego. Po upływie 2 tygodni decyzja o przeniesieniu decyzji środowiskowej staje się ostateczna.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących decyzji środowiskowych, zapraszamy do kontaktu.

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – kiedy jest możliwe i jak przebiega

4.4 / 5 na podstawie 8 głosów