Aktualnie po wprowadzeniu w życie od 4 września 2015 r. przepisów nowelizujących art. 72 ust. 3 Ustawy o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko decyzja środowiskowa jest ważna 6 lat (od momentu uzyskania zgodnie z art. 130 KPA klauzuli ostateczności).

Co w przypadku decyzji starszych, wydanych przed nowelizacją?

Ustawodawca określił, iż w przypadku decyzji środowiskowych wydanych przed 24 grudnia 2015 r. zostają one również objęte przedmiotowymi zmianami. Reasumując w przypadku decyzji wydanych na starych zasadach automatycznie ich okres wydłuża się z 4 do 6 lat.

Co w przypadku etapowania inwestycji/ przedsięwzięcia?

Nowelizacja przepisów objęła również kwestie związane z ważnością decyzji środowiskowej w przypadku kiedy realizacja przedsięwzięcia przebiega etapami i nie jest możliwa jej pełna realizacja w okresie ustawowym.

Aktualnie okres ten został wydłużony do okresu 10 lat.

Jak i w jakim trybie należy uzyskać przedłużenie ważności decyzji?

Aby uzyskać przedłużenie okresu obowiązywania decyzji środowiskowej, należy przed upływem okresu jej ważności (tj. przed upływem 6 lat), wystąpić do Organu w trybie art. 72 ust. 4 „Ustawy o udostępnianiu …” o wydanie postanowienia stwierdzającego, iż inwestycja przebiega etapowo. Warunkiem wydania postanowienia jest fakt, iż aktualne pozostają warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto nowelizacja przepisów wprowadza dodatkowe kryterium, stanowiące, iż zajęcie stanowiska przez Organ wydający decyzję, następuje przy uwzględnieniu informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku dalszych pytań/wątpliwości dotyczących decyzji środowiskowych zachęcamy Państwa do kontakt  z naszym Działem projektowym, szczegóły w zakładce kontakt.

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Ważność decyzji środowiskowej

5 / 5 na podstawie 3 głosów