Wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej. Jej wysokość ustalona jest na jednym poziomie, niezależnie od wielkości prowadzonej firmy (wynosi ona dokładnie 205 złotych). Kiedy uwzględni się dodatkowo uzyskanie pełnomocnictwa, należy doliczyć do całości 17 złotych. Integralną częścią wniosku musi być dowód zapłaty wspomnianej kwoty.

Powyższą kwotę należy wpłacić na konto organu zajmującego się wydawaniem decyzji na danym poziomie administracyjnym. Może to być urząd miasta, a także urząd gminy lub (w określonych przypadkach) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wysokość opłaty, o której była już mowa ustalona jest w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.).

Wszystkie opłaty skarbowe, które należy wziąć pod uwagę podczas ubiegania się o decyzję środowiskową:

 • główna opłata za samo wydanie decyzji, wynosząca 205 złotych
 • opłata, która związana jest z wydaniem pełnomocnictwa lub tzw. prokury - 17 złotych
 • drobna opłata skarbowa, wynosząca 5 zł, która dotyczy wydania i poświadczenia autentyczności kopii, odpisu, duplikatu czy też odpisu oryginalnego dokumentu. Dokonuje tego pracownik danego urzędu.

Ważna jest w tym miejscu świadomość, że w przypadku niedokonania przez dany organ czynności, o którą wystąpił podmiot, opłata skarbowa powinna zostać zwrócona (w tym celu konieczne jest złożenie stosownego wniosku).

Od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są:

 1. podmioty operujące w sferze budżetowej,
 2. jednostki działające w samorządzie terytorialnym,
 3. organizacje oraz instytucje pożytku publicznego, jeżeli wniosek o wydanie decyzji środowiskowej ma służyć ich misji oraz nieodpłatnie prowadzonej przez nie działalności w sferze publicznej i społecznej.
 4. interesanci, którzy ubiegając się o wydanie decyzji środowiskowej lub wnosząc o zaakceptowanie pełnomocnictwa, zaświadczają jednocześnie o swojej niekorzystnej sytuacji materialnej. Chodzi tutaj o osoby, które pobierają świadczenia w ramach systemu opieki społecznej.

Aby wniosek o wydanie decyzji środowiskowej był kompletny, trzeba zadbać, by znalazły się w nim:

 • Wniosek o uzyskanie decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań. Musi on zostać uprzednio sygnowany przez przedstawiciela podmiotu składającego taki wniosek lub też pełnomocnika. W drugim przypadku należy dołączyć również dokument pełnomocnictwa (oryginał lub odpis), zgodnie z art. 33 § 3 K.p.a.
 • Kopia mapy ewidencyjnej, której autentyczność została stwierdzona i poświadczona przez wyznaczoną do tego instytucję. Powinna ona przedstawiać teren, który ma stać się następnie polem pod planowaną inwestycję, wyznaczając przy tym precyzyjnie cały obszar.
 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa, która będzie stworzona w odpowiedniej skali po to, by móc szczegółowo zbadać zakres terenu objętego przedsięwzięciem. Dotyczy ona jednak wyłącznie podmiotów prowadzących inwestycję, dla której konieczne jest uzyskanie koncesji, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Miejsce, w którym prowadzona jest inwestycja, nie może wchodzić w skład nieruchomości gruntowej, a ponadto przedsięwzięcie nie może dotyczyć urządzeń piętrzących, które składają się na pierwszą, drugą i trzecią klasę budowli. Podmioty spełniające powyższe kryteria nie muszą przedstawiać za to kopii mapy ewidencyjnej.
 • Kolejna mapa sporządzona w odpowiedniej skali, która ukazywać będzie teren przyszłej inwestycji, z wyraźnie zaznaczonym konkretnym obszarem, na którym przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone. Należy również dołączyć wersję elektroniczną.

Raport przedstawiający wpływ inwestycji na środowisko naturalne. Podstawę stanowi tutaj art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Raport powinien zostać złożony w formie fizycznej oraz elektronicznej (każdy organ wydający opinię powinien otrzymać swój egzemplarz). Gotowy raport powinien posiadać sygnaturę autora, a jeżeli jest ich kilku - kierownika grupy (Należy podać swoje imię, nazwisko, a także datę stworzenia dokumentu). Konieczne jest również dołączenie oświadczenia autora lub kierownika zespołu, w którym potwierdza się spełnianie wymagań zawartych w art. 74a ust. 2 ustawy, o której mowa w niniejszym punkcie.

Kartę informacyjną dotyczącą niezbędnych danych, na które wskazuje art. 62a Ustawy. Dotyczy to sytuacji, w której podmiot składający wniosek prosi o określenie zakresu raportu, zgodnie z art. 69 Ustawy.

Dokument, który umożliwi określenie stron prowadzonego postępowania. Musi zawierać numer działki, a także dane dotyczące ksiąg wieczystych, informacje o jednostce, której dotyczy inwestycja (imię i nazwisko lub nazwa, a także adres), dane dotyczące terenu oraz konkretnego obszaru, na którym prowadzona będzie inwestycja. Najczęściej wymaganym dokumentem jest wypis z rejestru gruntów. Niezwykle ważna jest informacja, że nie ma obowiązku składania tego dokumentu w sytuacji, gdy wspomnianych stron będzie więcej niż dwadzieścia. Dotyczy to jedynie inwestycji, dla których konieczne jest wydanie koncesji lub odpowiedniej decyzji, na co wskazuje art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy, która przytaczana była w poprzednim punkcie. To zwolnienie z obowiązku odnosi się również do podmiotów, których przedsięwzięcie dotyczy omawianych już urządzeń piętrzących w pierwszej, drugiej oraz trzeciej klasy budowli. Jako strona trwającego postępowania określany jest podmiot składający wniosek, a także właściciel nieruchomości mieszczącej się na obszarze wskazywanym jako ten, który stanowić będzie podstawę inwestycji. Czym jest wspomniany obszar?

Może to być:

 • działka, której status mógłby się zmienić pod wpływem prowadzonej inwestycji. Chodzi tutaj o możliwe ograniczenia dotyczące zagospodarowania znajdującej się na działce nieruchomości.
 • działka, która narażona jest na skutki środowiskowe związane z prowadzonym przedsięwzięciem,
 • działka znajdująca się w sąsiedztwie terenu, na którym prowadzona będzie inwestycja,

Spis działek, na których w dalszej perspektywie ma zostać prowadzona wycinka drzew oraz krzewów (jeżeli oczywiście takie działania są w przypadku danej inwestycji planowane). Dotyczy to podmiotów, podejmujących się przedsięwzięcia, dla którego konieczne jest uzyskanie zezwolenia umożliwiającego realizację inwestycji drogowej.

Analizę kosztów, a także korzyści uzyskiwanych z budowy oraz modernizacji danej jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej (chłodniczej). Dotyczy ona naturalnie tych podmiotów, które w swojej działalności produkują energię elektryczną, a także zajmują się wytwarzaniem oraz przesyłem ciepła. W skład osób zainteresowanych wchodzą również firmy, które zakładają przebudowę, modernizację lub utworzenie nowej jednostki wytwórczej, której moc cieplna przekroczy 20 MW (po 5.06.2014 r.). Zadaniem wspomnianej analizy jest ustanowienie rozwiązań, które pozwolą na efektywne wykorzystanie zasobów, a także okażą się opłacalne dla danej jednostki. Podstawę prawną stanowi art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

Dowód wniesienia opłaty skarbowej:

 • dotyczącej wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych danego przedsięwzięcia,
 • dotyczącej udzielonego pełnomocnictwa lub prokury, potwierdzonych stosownym dokumentem i podpisem,
 • dotyczącej urzędowej kopii, duplikatu lub odpisu oryginalnych dokumentów, które potwierdzone zostały przez upoważnionego do tego celu pracownika.

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Ile kosztuje i co zawiera wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz Raport oddziaływania na środowisko?

4.1 / 5 na podstawie 9 głosów