Projekt planowanej do wprowadzenia ustawy ma na celu zmianę procedur dotyczących wydawania decyzji środowiskowej. Chodzi głównie o to, by skrócić czas oczekiwania na efekty działania urzędu, w znacznej mierze poprzez zmniejszenie koniecznych do wykonania czynności.

Projekt aktu prawnego został opublikowany w systemie Rządowego Centrum Legislacji. Oprócz zmian w zasadach ubiegania się i przeprowadzania postępowania w sprawie wydawania decyzji środowiskowych, nowe przepisy mają zmodyfikować przebieg strategicznych, a także transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko. Warto przybliżyć podstawowe zasady, które zostały zawarte w projekcie. Ogólnie rzecz biorąc, całość zmierza ku uproszczeniu i przyspieszeniu procedury, jednak równocześnie można zauważyć zmniejszenie kompetencji stron postępowania.

Zmiany w zasadach dotyczących przekazywania informacji

Jedną z głównych zmian, które przewiduje wspomniana ustawa, jest zmniejszenie liczby stron uczestniczących w procesie, wystarczającej do zastosowania uproszczonej procedury zawiadamiania o toczącym się postępowaniu. Z dotychczasowych 20, granica miałaby zostać zmniejszona do 10 stron. Wspomniana informacja będzie mogła być wówczas przekazana w formie obwieszczenia, co niweluje konieczność osobnego informowania wszystkich podmiotów drogą listowną. To jednak nie wszystko. Uproszczenie dotyczy również zakresu niezbędnych do dostarczenia dokumentów. W nowych przepisach zniesiona zostaje m.in. konieczność dołączania do wniosku map ewidencyjnych, a także wypisu z rejestru gruntów, które dotyczą działek sąsiednich w stosunku do terenu, na którym prowadzone jest przedsięwzięcie. Takie rozwiązanie powinno znacznie skrócić czas oczekiwania na wydanie decyzji, jak również zmniejszyć koszty związane z kompletowaniem wymaganej dokumentacji.

Precyzyjne zasady i ukrócanie interpretacji

Kolejna zmiana dotyczy terenu objętego oddziaływaniem przedsięwzięcia. Autorzy projektu ustawy wprowadzają umowną odległość na poziomie 100 m od granicy obszaru, na którym prowadzona jest inwestycja. Wszystkie działki znajdujące się w tym promieniu, automatycznie będą uznawane za te, które podlegają oddziaływaniu danego przedsięwzięcia. Umożliwia to zmniejszenie możliwości interpretacyjnych ze strony organu rozpatrującego wniosek i wydającego decyzję. Nie zmienią się natomiast zasady wynikające z art. 74 ust. 3a (pkt 2 i 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które przewidują, że podmioty posiadające działki w odległości większej, niż 100 m od prowadzonej inwestycji również mogą ubiegać się taki status. Wystarczy odpowiednie uzasadnienie, które pozwoli urzędnikom bezspornie stwierdzić, że dany obszar jest objęty oddziaływaniem przedsięwzięcia.

Klarowne zasady przedłużania ważności decyzji

Zmiany, które przewiduje omawiana ustawa, dotyczą także przedłużania ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ogólnie rzecz biorąc, taka decyzja jest ważna przez 6 lat. Dotychczas, po upłynięciu tego czasu, przedłużyć ją mogły jedynie podmioty, które wykazały, że inwestycja realizowana jest na zasadach etapowych, a wszystkie czynniki określone we wniosku i znajdujące się w treści decyzji, są nadal aktualne. Do tego nie było określonego ustawowego terminu, w którym przedsiębiorstwo mogłoby się ubiegać o przedłużenie ważności trwania decyzji. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, zasada etapowości zostanie zniesiona. Nie będzie trzeba już przedstawiać dowodów świadczących o takim charakterze przedsięwzięcia. Ponadto w dokumencie określony został termin składania wniosków o przedłużenie czasu trwania decyzji środowiskowej. Punktem granicznym miałby być dzień rozpoczynający ostatni rok jej oddziaływania, czyli 5 lat od uzyskania pozytywnej odpowiedzi ze strony urzędu.

Przywilej dla inwestorów

To jednak nadal nie wszystko. Oprócz wymienionych powyżej, najbardziej doniosłych zmian, autorzy projektu ustawy przewidują również szereg mniejszych modyfikacji. Pierwszą z nich jest likwidacja konieczności orzekania odnośnego organu o obowiązku przedstawienia oceny oddziaływania na środowisko na drodze postanowienia. Taki proces jest uregulowany w art. 63 ust. 2 Ustawy. Zmiany zakładają, że gdy nie będzie konieczności przeprowadzania takiej oceny, urząd automatycznie będzie mógł przejść do wydania decyzji środowiskowej. To kolejny krok w kierunku skrócenia czasu oczekiwania po stronie przedsiębiorców. Pozwoli z pewnością ograniczyć nadmiarowe czynności, kiedy nie mają one tak naprawdę znaczenia dla wyników całego procesu. Kolejną modyfikacją jest zmiana w możliwościach zawieszenia postępowania. Takie uprawnienie ma zostać przyznane jedynie stronie, która zajmuje się planowaniem realizacji inwestycji. Dotychczas taki wniosek mogły złożyć również pozostałe podmioty uczestniczące w postępowaniu urzędowym. Autorzy projektu uzasadniają, że takie działanie nie wpłynie w żaden sposób na merytorykę postępowania.

Link do ustawy -https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321402/12578819/12578820/dokument386828.pdf

Tematyczne artykuły:

Oceń artykuł

Uzyskanie decyzji środowiskowej już wkrótce będzie łatwiejsze?

5 / 5 na podstawie 2 głosów